Annons
X
Annons
X

Enrejältröjigbörsveckaäröver

Detäringenkvalificeradgissning.Denbörsveckasomväntarblirmedstörstasannolikhetmersvajigochnervigändenbörsveckasomnuärlagdtillhandlingarna.Ändåblevdennaveckarejältröjigmedtvärakast.

Påveckobasisblevdet,däremot,baraenlitenindexförändring.Sedanstängningifredags,förenveckasedan,harStockholmsbörsensbredaindex,AllShare,sjunkitmed0,8procent.

VeckansomkommeravslutaspåsöndagmedännuettgastkramandeparlamentsvaliGrekland.Ennyckelfaktorärförståsvilkapolitiskapartiersomvinnermestgehörhosettluttratfolk.Ärdetja-sägarna,desomställersigbakomfortsattabudgetsaneringarilandet,ellernejsägarnasomförespråkarettutträdeureurosamarbetet?Engrexit,ettnyttordsomkanskehamnariSvenskaAkademiensordlistapåsikt,ärettröttskynkeförbörsensaktörer.Hurkommereurozonenatthanteradeytterligarespänningarisamarbetetsomdåärattvänta?Ochkandetsnartföljaenspexit?Marknadenbävarinförvadsomkommaskallomflerländer,inteminstetttungtsådantsomSpanien,följerGreklandispåren.

Dengångnabörsveckaninleddesimoll.Optimismenåterkomundertorsdagendåbörsen,efteratthafiratdensvenskanationaldagen,fickenordentligknuffframåtsedanKinaoväntatsänktsinstyrränta.Ettlyftfördensvenskamarknadsplatsenmedöver3procentgjordetorsdagentillåretsbästabörsdagsåhärlångt.RiskaptitenminskadedockigeneftersomdenamerikanskacentralbankschefenBenBernankeiettanförandeintekommednågranya,tydligasignaleromstöd-ochstimulansåtgärderförattmotakrisen.DäremotuttrycktehanisvävandeordalagattFederalReserveärberettatthandlaomtillväxtenviker.KreditvärderingsföretagetFitchssänkningavSpanienskreditbetygmedtrestegpåtorsdagskvällenladeytterligaresordinpåbörsstämningen.

Annons
X

Enenskildaktiesomhaftrejälmotvindiveckanär Bioinvent.Bolagetrasadeitisdagsmedöver60procentefterdystrabeskedrörandetvåolikaläkemedelskandidater.Detillustrerarattdetärettchanstagandeattsatsapåmindrebolagsomverkarinomdenmedicinskavärlden.Ingenregelutanundantagdock.LäkemedelsbolagetOrexolyftemedöver10procentimåndagssedandetrottilandenstoraffärrörandeenavsinamediciner.

Förlorareblandstorbolagenärblandandravitvarukoncernen Electrolux,medicinteknikbolaget Elektaochsnustillverkaren SwedishMatch.Engemensamnämnarefördennadisparatatrioärattdeallaändå,trotskursnedgångeniveckan.ärtydligtpåplussedanårsskiftet.Veckovinnareharstorbankernavaritochockså SSABharvisatgodspänst.

VidsidanavattGreklandochSpanienochhelaeurokrisenhamnarifortsattfokusiveckansomkommerlandarocksåenheldeltungstatistik,särskiltfrånandrasidanAtlanten,ochsomkanskakaomellerglädjamarknaden.PåonsdagsläppsblandannatdetaljhandelssiffrorförUSAimajochpåtorsdagsläppskonsumentprisindexförsammamånad.EntydligvärdemätarepåtillståndetivärldensstörstaekonomiblirocksåettpreliminärtMichiganindexpåfredag.Dettaindexärmånatligtochspeglarstämningenblanddeamerikanskakonsumenterna.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ochmittiallstatistikochieurokrisenförsöker ClasOhlsontaplatspåscenenmedenrapportfördetbrutnaräkenskapsåret2011/2012vilketavslutadespåValborgsmässoafton.Påonsdagfårvivetahuråretisinhelhetartadesigförhemmafixarenochocksåvetahurförsäljningenutveckladesimaj.Påfredagär H&Mredoattavslöjahurklädjättensåldeunderförramånaden.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X