Annons
X
Annons
X

Enokändkarriärväg

Fackligkarriärhandlarintebaraomattstigaigradernasomförtroendevald.Förjurister,ekonomerochsamhällsvetarefinnsenoftadoldarbetsmarknadhosfackförbundocharbetsgivarorganisationer.

Förmångajurister,ekonomerochsamhällsvetarefinnsdetenokändkarriärvägattgå–inomSverigesfackförbund.HannaBrandtGonzalesärkanslichefpåUnionen.

Förmångajurister,ekonomerochsamhällsvetarefinnsdetenokändkarriärvägattgå–inomSverigesfackförbund.HannaBrandtGonzalesärkanslichefpåUnionen. Foto: MAGNUSHJALMARSONNEIDEMAN

DOLDARBETSMARKNAD

IslutetavmajbyterLOordförandeochfyrakandidatertävlaromatttastegettilldenhögstatoppen.Mendetgårocksåattgöraennågotmindreglamouröskarriärsomanställdtjänsteman.Bådearbetsgivarnasorganisationerochfackförbundenbefolkarsinakansliermedutredareochspecialistersomutgörenavsevärdkader.

SvDNäringslivharpejlatlägethosdestörstafackförbundeniSaco,TCOochLOsamthosSvensktNäringsliv.Genomgåendeärjuristereneftersöktgrupp.

–Jagserhelstattvianställerjuristersomombudsmän.Dekanregelverken,sägerRichardMalmborg,förbundsdirektörpåSaco-förbundetSverigesIngenjörer,medrunt80tjänstemänmedakademiskbakgrundpåförbundskontoret.

Annons
X

Ikonkurrensenmedvälbetaldajobbidetprivatanäringslivetförsökerfackförbundenlockamedettfrittarbetemedmycketegetansvar.Ochdetställshögakravpådepersonligaegenskaperna.

–Detkrävsstorsocialkompetensochförmågaattkunnaetableraettförtroende.Beslutskraftochförmågaattsnabbtsättasiginiolikafrågorviktarviocksåhögt,sägerRichardMalmborg.

TjänstemannafacketUnionenärTCO:sstörstafackförbundmedomkringenhalvmiljonmedlemmar,somservasavenmindrearmé.Vidsidanav30000förtroendevaldafinnsrunt800anställdatjänstemänruntomilandet,varavcirka300påförbundskontoret.

Jobbsökandeförväntasdeladefackligagrundvärderingarnaochhaenstarkegendrivkraft.

–Viväxerochvillspelaenrollpåframtidensarbetsmarknad.Dåvillvihamedarbetaresomärnyfiknaochgillarattjobbamedutvecklingsfrågor.Manmåstebrinnafördenverklighetsomvåramedlemmarfinnsi,sägerkanslichefHannaBrandtGonzales.

SverigesstörstafackförbundKommunalharbaraett40-talanställdatjänstemänpåförbundskontoret.Denlokalaorganisationenmedförtroendevaldaärdestomeromfattande.

Kommunalstårförövrigtibegreppattrekryteraennychefsekonom,sedanEmmaLennartssonlockatsövertillStefanLöfvensnyastab.MångaiLO-förbundengårmellanfacketochpolitiken.

–Mendetärabsolutinteförhärskande.Jagsjälvharingenpolitiskbakgrundalls,jagsökteheltenkeltettjobbsomverkadeintressant,sägerkommunikationschefEmmaNilsson.

Ihennesfallvardetintressetförsamhällsfrågorsomleddetilldenfackligavärlden.

–Jobbetärspännandeochallmänbildande.Manfårväldigtgodinsyniolikaprocesserochpåverkanpåbeslutsfattare.

ArbetsgivarorganisationenSvensktNäringslivharrunt120anställdaiStockholm.Ihelasfären,inklusivede50medlems-organisationerna,handlardetomuppåt1300jobbförblandannatjurister,nationalekonomer,statsvetareochkommunikatörer.

SvensktNäringslivspersonalchefKerstinBrodénplanerarattdraigångriktadinformationtilljuriststudenter.

–Deflestaverkartroattframtidenhandlaromantingendomstolellerattbliaffärsjuristpåadvokatbyrå.Informationenomarbetsmarknadenärjättedålig.Mendetfinnsjumassoravroligaochspännandejobbblandannathososs,sägerhon.

Annons
Annons
X

Förmångajurister,ekonomerochsamhällsvetarefinnsdetenokändkarriärvägattgå–inomSverigesfackförbund.HannaBrandtGonzalesärkanslichefpåUnionen.

Foto: MAGNUSHJALMARSONNEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X