Annons
X
Annons
X

Enlyckakommersällanensam

Enlyckakommersällanensam

Detpratasmycketomlyckajustnu,denlyckasomgårattmäta.Annarsvetvijuintevemsomärlyckligast.Länderochpolitikertävlarnumeraomvemsomskaparmestlycka.Lyckaärdennyavälfärden.Menforskarnaäroenigaomvadsomgörosslyckliga.

”Visstkanlyckaköpasförpengar”varrubrikenpåenrapportfrånenamerikansklyckoforskaresbesökiSverige( DN27/52008).BetseyStevensonharfunnitattmänniskoriländermedstigandeinkomsterärlyckligareänmänniskoriländerdärekonominstårstilla(mendetgällerintekvinnorna).

Annons
X

Äntligen,jubladetillväxthögern.Sedan1970-taletharvinämligenfåttossitutatattrikedomintenödvändigtvisgörosslyckligare(seEasterlinochLayard).Detharapplåderatsavskattehöjarvänstern.Såhärhardebattenböljatframochtillbaka.Mycketavdettafinnsattläsai Denevigamatchenomlyckan(Natur&Kultur,2009),därlibertarianenJohanNorberggörettidéhistorisktreferatavsynenpålycka.

Individualismensomslagspojkarsjungerintelängrebaratillväxtkapitalismenslov.Efterfinanskrisenvilldetillhöradenmedkännandehögern.JohanNorbergberättarhurlycklighanärtillsammansmedsonen(DN4/9).Hanharupptäcktdenlillavärldensfamiljelycka.Ändåtyckerhanattkonservativaharfel( Neo,5/2009).

DetfårmigatttänkapåhistorienomnationalekonomernaMisesochRöpkesomvandradeblandkolonilotteriefterkrigstidensSchweiz.Trotsattmatbristenvarövervillefolkinteslutaodlasinasmåjordlotter.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Ettmycketineffektivtsättattproduceramatvaror,utbrastMises.

  –Kanskedet,sadeRöpke,menkanskeocksåettmycketeffektivtsättattproduceramänskliglycka.

  IdagpratasdetmeromRöpkeänomMises(Norbergnämneringenavdem).Bådavarhögerekonomermensågpåsamhälletpåolikasätt.Röpkesidealvarettdecentraliseratsamhälle,somvärderardetandligaochkulturellahögreäntillväxt.Kolonilotternaproduceradeonödigtdyramorötter,mendetuppvägdesavgemenskapenslyckaiettlevandecivilsamhälle.

  Idagråderkonsensusommarknadsekonomin;dekonservativaharlärtavliberalerna.Närdebattennuflyttastillsocialaochkulturellafrågorärdetdagsförideologiskaliberalerattläraavjordnärakonservativa.Ideologipolitikenmåstelämnamänniskanifredsåatthonkanutvecklasinfullapotential–ochblilycklig.

  Härharliberalkonservatismenenviktigrollattspelanärhögernmötertidensfrågor.IRöpkesodlarlyckafinnsfröettillengrönhöger.Bevarandetavnatur-ochkulturmiljöerbörjaridetpersonligaförvaltaransvaret.

  Kolonilottslyckanskapasiettlokalt,plattnätverkssamhällesomliknardebondbyardärkvinnornastyrdeinnansocialdemokratintogöver.Detsägsattkvinnornavardeförstabönderna,kanskedeförstaföretagarna.Desöktelyckannäralägerelden.Fördemvarlyckanintebaraenfrihetsresautanocksåtrygggemenskap.

  Dengrabbigaborgerlighetenmåstelärasigattskapakvinnolycka.Enanonymengelsmanskrevsåhärpånätet:”Enkonservativärenlibertarianmeddöttrar”.

  EliseClaesonärsocionomochfriskribent. eliseclaeson@hotmail.com

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X