Annons
X
Annons
X

Engripenefternyttgatubråk

ÄvenidagharhundratalstonåringarsamlatsiGöteborgsomföljdavattfleraungdomarblivituthängdaochsexkränktapåflerasocialamedier.Enpersonhargripitsefteratthakastatknallskottinienfolksamling.15personerhartagitsomhandavpolisföratthastörtordningen.

Av TT
(uppdaterad)

TV-INSLAGFRÅNDAGENSHÄNDELSER

Ytterligarefempersoneravlägsnadesfrånplatsen.

MänniskornasamladesalldelesinärhetenavdetfördagenstängdaFramtidsgymnasiet.Enstundefterlunchutbrötbråkmellanungdomarochpolisennäragymnasiet.Stämningenvaruppskruvadochknallskottochraketerbrändesav.

Enkvinnliganställdpåstadsdelsförvaltningensindivid-ochfamiljeomsorgberättadeförTTattfolkförsöktestormahandikappingången,somliggerisammaområdesomFramtidsgymnasiet.

Annons
X

Avsäkerhetsskälbeslutadesdärförattlåsalokalerna.

–Vikanintegåut.Viärinlåsta,sadedenanställdatillTT.

Polisertoghandomenpersonsomkastatsmällare,vilketleddetillattungdomarnaträngdesigpåpolisernanärdeskulleförabortdenungemannen.

Vidtretidenvarlägetunderkontroll,enligtpolisen.

EnligtungdomarpåplatsensomTTpratatmedskaenelevpåFramtidsgymnasiethavaritdelaktigideuppmärksammadebildpubliceringarnapåInstagram,någotsomskolasrektorJörgenFrohmställersigfrågandetill.

–Detryktasattdeskaslåtillmotossmenviharingenaningomvarför,sägerhan.

Minstett50-talanmälningaromförtalharkommitintillpoliseneftergårdagen.Minstenmisshandelharpolisanmälts,ochskadegörelsemotbilar,blandannatenkrossadrutapåenpolisbilharförekommit,enligtAdlersson.

PolisenharstartatenutredninggällandemisshandelefterdetvideoklippsomlagtsupppåYoutubeochspredsundertisdagen.

Klippetvisarhurenflickamisshandlasavflerapersoner.

–Vivetintevemhonärochvivetänsålängeintevilkagärningsmännenär.Menvihargjortenanmälanochärtacksammaförallatips,sägerPeterAdlerssontillTT.

Detärinteheltklarlagtnärvideoklippetärinspelat.

Polisenserhändelsernaigårsomvåldsamtupplopp.Fleravideoklippfinnsiutredningsmaterialet.

–Viskatittapåomvikanidentifierapersonersomhardragitigångdethär.Detkantasintid,sägerAdlersson.

FlerakontonharöppnatspåInstagramliknandedetsomutlösteGöteborgsupploppen.Följarnauppmanasattskickabilderpåsåkallade”hororochslampor”ochlovasanonymitet.

ÄvenpåFacebookharliknandesidordärungapersonerhängsutfortsattattdykauppunderdagen.OchdetskeriflerorteränGöteborg.Mensidornaharocksåväcktmotreaktioner,blandannatsamlarenFacebookgruppmeddrygt2500”gilla-markeringar”intipsomsidorsomböranmälas.

–Copycat-delenäralltidenriskoavsettvilketfenomenvipratarom,detkanvaravissahändelserellerannatsommanvillkopiera.Detärjusålättattstartasådanthär,sägerPerEngström,sektionschefpåRikspolisstyrelsen,tillTT.

En17-årigflickasompekatsutsomdensomstartatInstagram-kontotharförhörtsavpolisen.Honförnekaratthonharförtalatandraungaflickorochharsläpptsavpolisen.Honbefinnersigfortfarandepåokändochhemligort.

–Jagharvaritiförhörhospolisen.Menjagärfalsktanklagad.Jagharintegjortdethär,sägerhon.Honuppgerattnågonannanänhonstårbakomkontot.

Flickanberättaratthonsjälvharblivituthängdmedbildochenkränkandetext.

ÅklagareElisabethTrouvésägertillTTattdetintefannsnågraskälatthållakvarflickan.

–Honförnekarbrott,sägeråklagaren.

Trouvésägerattförundersökningenfortsätter,flickanärinteavförd.

–Inteännu.Honärskäligenmisstänkt,denlägstagradenavmisstanke.Detärintenågrastarkamisstankar,omjaguttryckermigså,sägerTrouvé.

Detfinnsenhotbildmotflickanmenåklagarenvillinteuttalasigomomhonstårunderpolisskydd.

Oroligheternaharletttillattkampanjen”Vägrakallashora”planerarförenmanifestationiGöteborgimorgon.ViaFacebook,flygbladochandrakanalerjobbarmanförattfåfolktillGustavAdolfstorgklockan16.

AmerMohammedAlisomföreträderkampanjenärpåplatsinärhetenavFramtidsgymnasiet.

–Hurmanbekämparsexismochhurmanbekämparhorstämpelnhandlaromhelasamhällsstrukturen.Detärinteensettlagbrottidagattkallanågonhora,sägerhan.

–Denekonomiskakrisenochnedrustningenökaroroligheternaiskolanochdetärdärmanmåstebörja.

Testadigisenasteveckornasnyhetsquiz

V40|Vadmisstänkspartiledarenför?

quiz.svd.se

V39|Vadheterdenomstriddaboken?

quiz.svd.se

V38|Bästbetaldafotbollsspelaren?

quiz.svd.se

SefilmsekvensfrånGöteborg

svd.se/7765418.svd

Ärdupåplats?Vetdumer?

mailto:webmaster@svd.se

SebilderfråncentralaGöteborg

www.svd.se/7765608.svd

GöteborgTT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X