Annons
X
Annons
X

EndagigrönaSverige

MP-kongressMiljöpartietärdetpartisomvuxitisärklassmestsedanförravaletochärensamtmotornbakomderödgrönasopinionsframgångar.MenMPvägradelängeinordnasigihöger–vänster-skalanochharenvisionometttillväxtlöstsamhälleradikaltoliktdeandrapartiernas.InförhelgenskongressharSvDkartlagthurMPskiljerutsigfråndeövrigaochhurderaspolitikskulleförändraSverigeomdefick­bestämmaheltsjälva.HärärenfiktivdagiettgröntSverige.

(uppdaterad)
MariaWetterstrand(MP).

MariaWetterstrand(MP). Foto: SCANPIX

Läsmer:

VAL2010–fådesenastenyheternaochmycketmerpå SvD:svalsajt

Stockholmkl11.09

Yvonnegäsparstort.SedanHornsgatannedanförsovrumsfönstretblevbilfrivaknarhonoftastinteförräninpåförmiddagen.Honhalaruppdatornisängenochloggarin.Detärlikabraattklaraavveckanslokalafolkomröstningarredannu.

Annons
X

Sedansläntrarhonnerpåinnergårdenförattletarättpåettfrukostägg.Denkooperativahyresrättsföreningensfrigåendehönorharblivitalltbättrepåattgömmademibuskagen.

Utomhusärdetmolnigtochvindstilla.Varkensolcellernaellervindsnurranpåtaketlärvaratillstorhjälpidag.Sedankärnkraftsavvecklingenochförbudetmotfossilabränslengällerdetattsparapåenergin.

UppeilägenhetenunnarYvonnesigiallafallattslåpåkaffebryggarenochfylladenmedekologisk,rättvisemärktochmomsbefriadmocka,enavfåproduktermedundantagfrånprincipenomnärodling.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  EfterfrukostentarhontunnelbanansgulalinjemotSolnaförkursenpåKvinnohistorisktkunskapscentrum.Honharpluggatitolvårnumedstudielön,menfunderarpåomdetärdagsattväxlaspårochläsamassmedie-ochreklamkritik.Annarskanskehontarettsabbatsårmedmedborgarlöniväntanpåatthonkommerunderfundmedvadhonvillarbetamed.

  Skövdekl13.31

  Janstängerdörrenmedensmäll.Detgällerattvarasnabbsåattingenvärmesläppsut.Hansekologiskavillaärbyggdmedpassivhusteknikochsaknarelement.

  SedanhanficksparkensomyrkesofficerpåP4efterattdetmilitäraförsvaretladesnerochhanomskoladestillvårdbiträde,harlivettagitennyvändning.IdagvardetHBT-kurspådetpersonalägdaföretagetförhembesöksvårddärhanfåttettfriårsvikariat.

  Detkännsmärkligtattarbetsdagenslutarredanefterlunch,menmed30-timmarsarbetsveckanikombinationmedhansbarntidsledighetpå50procentblirdetbaratretimmaromdagenpåjobbet.OmenhalvtimmeskahanåkatilldagisochhämtasinsnartåttaårigasonFredrik,sommeddenflexiblaskolstartenbörjarskolanförsttillhösten.

  HanslåruppdagensSD,SverigesDagstidning.Visserligenogillarhanpublicservice-tidningen,mendenkommerjuhemgratis.Ochhanslipperannonserna.Åandrasidanfinnsdetintesåmångasådanakvarideprivatägdatidningarnahellerefterlagarnaombegränsatreklamutbud.

  EnartikelhandlaromattCirkusBrazilJackstartatåretsturné.Fredrikskulleälskaattgå.SjälvtyckerJaninteattdetärlikaroligtlängre.Clownerna,somfåttettuppsvingiochmeddjurförbudetpåcirkus,fårhonomattkännasigobehagligtillmods.Dessutomblirdetsvårtatttasigditeftersomfamiljenintelängreharrådmedbil.

  Janläggerundantidningenochsträckerhandenmotfotleden.Denelektroniskabojankliarigen.Hanhadeisinenfaldtrottattdetskulleräknassomtillåtencivilolydnadnärhanmedregementetsendakvarvarandekanonskötvarningsskottmotkulturarbetarnasomfåtttaöverhanskasern–hanhandladetrotsalltinödvärn–menhanslappiallafallfängelse.

  Luleåkl17.34

  Ibrahimhinnerprecishoppapåbussengenombakdörrarnainnandenköriväg.Busschaufförenlåterhonomhållas,mednolltaxailokaltrafikenbehöveringabiljettervisasupp.

  FotbollsträningenidetmixadelagetgickbraochnuskaIbrahimhemochgöramatteläxan.Hanpluggarhårtförattfåbraskriftligaomdömenifriskolan.

  HankomhitmedsinfamiljfrånTurkietetthalvårtidigaresedandesvenskagränsernaöppnatshelt.EftersomIbrahimfortfarandeintekansvenskasåbrafårhanmatematikundervisningpåsitthemspråk.

  Fasthanförstårinteriktigtvarförsåmångaräkneexempelhandlaromvördnadförnaturen.

  Hanfiskaruppmobilenochtittarpåtv-nyheterna.MariaWetterstrand,Sverigesförstapresidentsedanmonarkinavskaffades,hållertaltillnationen.Ibrahimfyller16ihöst,ochdåtänkerhanröstapåhenneivalet.

  Åkarpkl22.57

  ÅsaärpiggefterdentvåtimmarlångatågresanfrånStockholmtillMalmö.Honsaknarverkligenintedetnedlagdainrikesflygetstrångasäten.

  BesökethosdotternMarianneochdotterdotternBirgervarlikauppiggandesomvanligt.Åsaharlitesvårtförbarnbarnetsförnamn,detfårhonerkänna,menMariannesaattdetkändessomenBirgerredannärhonlågimagen,såvarförändradetnärnamnlagenändåärkönsneutral?

  OmÅsavarheltärlighadehonhellreåktpåenriktigsemesteristället,ensådandärThailandsresasomfolkgjordeförritideninnankoldioxidskatternapåflyget.

  Åsagickidelpensionredannärhonvar60,menarbetarfortfarandenågradagariveckanmedsincykelreparations-firmatrotsatthonnuär72.Energinvillliksominteriktigttaslut.Ochmedallasubventionerochdenstatligariskkapitalfondenförsmåföretagarevoredetdumtattintepassapå.

  Pånattduksbordetliggerenheltraveböcker.SedanbokmomsenavskaffadesköperÅsaflerböckeränhonhinnerläsa.HonbläddrarnågrasidoriMonaSahlinsmemoarer”Grönavavund”ochsläckersedandiodlampansomladdatsmedsolljusunderenalldelesvanligdagiettgröntSverige.

  SamtligasakförhållandeniartikelnärbaseradepåfaktiskaförslagochvisioneriMP:Spartiprogram,valmanifest,budgetmotioner,partimotionerundermandatperiodenoch”VårpolitikA–Ö”påpartietshemsida.Förenfullständigtredovisningavcitatensomartikelnbaseraspå,senedanståendelänk.

  Annons
  Annons
  X

  MariaWetterstrand(MP).

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 2
  Foto: SCANPIX Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X