Annons
X
Annons
X

ElitseriedörrenstängsförNHL-svenskar

DetbliringalockoutadeNHL-spelareielitserielagen.Åtminstoneintetillenbörjan.

–Despelaresomskriverpåförelitserien,skaförbindasigattgöradetförhelasäsongen,sägerSvenskahockeyligansvdJörgenLindgren.

IdagfattarsannoliktHockeyallsvenskansammabeslut.

SvenskahockeyfanskanslutadrömmaomattseHenrikLundqvist,DanielSedinochNicklasBäckströmielitserienihöst.

SvenskahockeyfanskanslutadrömmaomattseHenrikLundqvist,DanielSedinochNicklasBäckströmielitserienihöst. Foto: APOCHSCANPIX

BrynäskanglömmaNicklasBäckströmochFrölundaHenrikLundqvist.ModokanslutadrömmaombrödernaSedinochTimråomHenrikZetterberg.

ÅtminstoneomkonfliktenmellandennordamerikanskahockeyliganNHLochspelarfacketNHLPAmynnarutivadallabedömaretrorblirenkortvariglockout.

Elitserieklubbarna,viastyrelsenförSvenskahockeyligan(SHL)medrepresentanterförsamtligaelitserieklubbar,beslutadepåtorsdagenatthållafastviddengamlaöverenskommelsesomsägerattenspelaresomskriverpåförettelitserielagmåstestannahelasäsongen.

Annons
X

–Detinnebärattkorttidskontraktinteäraktuella.Viharenöverenskommelsesedantidigareattspelaresomansluterundersäsongenmåsteskrivapåförhelasäsongen.Dekanintekommatillelitserieniseptemberochstickaijanuari,sägerHockeyligansvdJörgenLindgren.

–Vi(elitserieklubbarna)hardiskuteratfråganframochtillbakaochdetråderfullständiguppslutningkringdenhärlinjen.Vitarhänsyntillbådedetsportsligaochdetekonomiskaperspektivet,ochtillattdetärviktigtförossattfortsättaattutvecklavårayngreochlovandespelare.

Hockeyallsvenskan,medDjurgården,LeksandochMalmö,fattarbeslutifråganpåettmöteidag,fredag.TroligtvissammabeslutsomdetSHLfattat.

–Viharjumyntatbegreppet”hållbarhet”somettkärnvärdeförhockeyallsvenskan,konstaterarHockeyallsvenskanssportchefSonnyLundwall.

–DeallsvenskalagenärdessutomingapenningmaskinermedöverskottpåfleramiljonerattinvesteraiNHL-spelare.Visitterväliettlägedärallaklubbarredanspenderatdeberäknadeintäkterna,sägerLundwalltillSvD.

DärmedärdettotalstoppförNHL-spelareiSverige.MenSHLkastarinenlitenbrasklapp:

–AllaräknarmedenkortNHL-konfliktochdetärmeddenbakgrundenvifattatbeslutet.Skulledetblisåattkonfliktendrarutpåtiden,såfårvitauppnyadiskussioneromdethär,sägerJörgenLindgren.

Omkonfliktenochdenväntadelockoutendrarininästaår,kanSHLkommaattöppnaförelitseriespelare-menisåfallsäsongenut.

UnderNHL-konflikten2004/05,somheltställdeinsäsongen,speladeblandandraDanielAlfredssoniFrölundaochPeterForsberg,MarkusNäslundochbrödernaSediniModo.MålvakternaMartyTurcoochJoseTheodoreochNHL:sdåbästebackDanBoylefannsiDjurgården.ITimråHenrikZetterbergochiMoraShawnHorcoffochMarianHossa.ZdenoCharaspeladeförFärjestadochMikeKnubleiLinköping.

Annons
Annons
X

SvenskahockeyfanskanslutadrömmaomattseHenrikLundqvist,DanielSedinochNicklasBäckströmielitserienihöst.

Foto: APOCHSCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X