Annons
X
Annons
X

Dyrtförmindreföretagattlagradata

Regeringenharintetagithänsyntillflerasvåra,praktiskafrågornärdetgällerinförandetavdatalagringsdirektivet.Framförallthandlardetomhurlagrandetskagåtillochdeextrakostnadernafördetta.DetskriverMikaelvonOtterpåIT&Telekomföretagen.

SverigeärmedlemiEU,ochdärmedharviåtagitossattinföraEU:sdirektivomtrafikdatalagringisvensklagstiftning.Detäralltsåingentvekanomattdetskalagrasdataavteleoperatörerna.Mankanocksåhaförståelseförattdenvärldvileveri,medalltmerinternationellochsofistikeradbrottslighet,krävernyaformerförattjagakriminellverksamhet.

Mendetfinnsminsttreinfallsvinklarpåproblematiken,somregeringensnabbtgåttförbi.

1.Integriteten.Dettaärintedetendaingreppetiintegriteteninomdenelektroniskavärldensomstatenhartillåtitsig.LåtmignämnaFRA-lagen,Ipred-lagen,Skatteverketstredjemansrevision,polismetodutredningenstänktaförslagetc.Vartochettsäkertbefogat,mensammantagetärdetplötsligtenheltnyvärldvibefinnerossi.Statenhartagitsigrättattvetaminstlikamycketommigidenelektroniskavärldensomjagsjälvvet.Varfinnseftertanken,analysenavhelhetenochdesskonsekvenser?

Annons
X

2.KostnaderochSverigeskonkurrenskraft.Förslagetinnebärattteleoperatörernasjälvaskabekostainförandet(menfåbetaltvidvarjeanvändning).Regeringskanslietharsjälvaberäknatkostnadentill200miljonerkronor.IT&Telekomföretagenhargjortenegenseparatundersökningdäroperatörergivitsinauppskattningar.Dåhamnarvipåuppemotenmiljard.Dettavetjustitiedepartementet,menväljerattnonchalerasiffran.

Rentprincipielltbörmanifrågasätta:skaenpartbetalakostnadersomhelasamhälletmedstatenispetsenharnyttautav?Detargumenterasocksåattuppgifternaredanfinnsdär.Delvissant,menbaradelvis,ochdessutomienformsomintesjälvklartärgjordförpolisiäranvändning.Slutligen,branscheninvesteraretttiotalmiljarderårligen.Attryckaundanenmiljardgörattutrymmetförmeraffärsdrivnainvesteringarminskar.

3.Effektenpåkonkurrensen.Systemenföratttillgodoselagenskravkostarsomsagtpengar,ochärrimligtoberoendeavrespektiveoperatörsstorlek.Detinnebärattsmåoperatörerdrabbashårdare,istridmedregeringensandraprioriteringaromförbättradkonkurrensochomattivartfallintemotverkasmåochmellanstoraföretag.DetfinnsflerahundraoperatöreriSverige.Avdemärkanskeetttiotal”stora”.Restenkommerattfåettrejältekonomisktochpraktisktproblemattföljalagen.Blandannatsägsattuppgifternaska”lämnasututandröjsmålochinformationenenkeltkantasomhand”.Vadinnebärdet?Krävsplötsligtnågonformavjourgång–detkanblikostsamt,särskiltfördesmåaktörerna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sammanfattningsvis:viharstorförståelseförbehovetavattkunnagepolisenochåklagarebättremedel.ViförstårocksåattalternativetattintelåtsasomEU-direktivetinteärmöjligt.Menvityckerattjustitiedepartementet,alldelesförbyråkratisktochutanhänsyntillandrafrågorisamhället,harvaltatthanteradethelapåettsättsomkankommaattbegränsaochhämmaSverigesglobalakonkurrenskraft.

  MIKAELVONOTTER

  näringspolitiskexpert,IT&TelekomföretageninomAlmega

  Fotnot:IT&TelekomföretagenärenmedlemsorganisationförföretagfrånhelaIT-ochtelekomsektorn.Viharidagcirka1000medlemsföretagsomtillsammansharomkring93000medarbetare.IT&Telekomföretagenärenavsjusamverkandebransch-ocharbetsgivarorganisationerinomförbundsgruppenAlmega.

  www.itotelekomforetagen.se

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X