Annons
X
Annons
X

DyrtförfamiljerväljaMP:sväg

MILJÖPOLITIKDesomärberoendeavbilenkommerattfårejälthöjdakostnaderom­oppositionenkommertillmakten.Förettvanligthushållhandlardetommerän2000kronorperår,skriverMaudOlofssonochAndreasCarlgren(C).

Dagensmodernasamhälleärbaseratpåattvikanresaochflyttapåosssnabbt,enkeltocheffektivt.Detinnebärattvarjetrafikslagärviktigt.Närtågenlamslåsavsnökaosellernäraskmolntvingarflygplankvarpåmarkenblirdetsommesttydligt.Vikanochskainteväljabortvarjesigtåg,flyg,båtellerbil.

SamtidigtärdetprecisdetsomoppositionenmedMiljöpartietiförarsätetvill.Idenfolkomröstningsomblirverklighetomdekommertillmaktenställskollektivtrafikmotnyavägar.Oavsettutgångiensådanfolkomröstningriskerarresultatetattblifortsatttrafikkaos.VinnerkollektivtrafiksförslagetkommerbarnenfåväntapådagismedanföräldrarnasitterfastiEssingeledensbilkö.VinnerFörbifartStockholmblirdetsvårtförförortenspensionäreratthittaenledigsittplatspåtågen.DärförbehöverStockholmbådeutbyggdkollektivtrafikochenförbifart.

Oppositionenspolitikminskarmänniskorsalternativochbegränsarderasrörlighet.Mendetlederocksåtillrejälthöjdakostnaderföralladesomtrotsalltärberoendeavbilenförattfåvardagenattgåihop.Miljöpartietvillnämligenhöjabensinprisetmed2kronorperliter.Enligtennyrapportfrånriksdagensutredningstjänstinnebärdetattettgenomsnittligtsvenskthushållfårökadeutgifterförbilenmedmerän2000kronorperår.

Annons
X

Ipraktikenblirdetdockmer.Inteminstförhushållpålandsbygden,därmångaärberoendeavtvåbilarochkörsträckanoftaöverstigermedelvärdet1300milperbilochår.

Enchockhöjdkoldioxidskattärdärförettdråpslagmotallasomärberoendeavbilenförattfåvardagenattgåihop.80procentavfolksresorbeståravattåkaochhandla,hämtaochlämnapådagisellerskjutsabarnenpåinnebandyträning.

IMiljöpartietsbudgetmotionfinnsingaförslagpåattkompenserademänniskorsomärberoendeavbilen.Partietvilltillexempelintegöranågraförändringarireseavdraget,somriktarsigsärskilttillmänniskorsomharlångttilljobbet.Kanskeberordetpåattdetdåskullebliuppenbartvilkaeffekterderasdramatiskthöjdakoldioxidskattskullefåförhushållen.EnligtRiksdagensutredningstjänstskullereseersättningenbehövaökamednästan5,50kronorpermiltill24kronorpermil,förattfulltutkompenserakonsumentenförderesorsomskertillochfrånjobbet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  OppositionensförslagomfolkomröstningochMiljöpartietsegnalinjemedenkraftigbensinskattehöjningvisarbådepåderasoförmågaattkommaöverensistoraframtidsfrågorochpåfelriktadmiljöpolitik.

  CenterpartietsägerjatillbådeFörbifartStockholmochutbyggdkollektivtrafik.Vigördetförattviserbehovetavvälfungerandetransportsystemdärbåt,flyg,tågochbilkrokarivarandra.Attväljabortetttrafikslaginnebärattkedjanbryts.Därförärdetintebilenellervägarnasomskabekämpasutandeskadligautsläppen.

  Förbilensklimatpåverkanäringennyhet.SomalliansensgrönaröstvillCenterpartietdärförseenfossiloberoendefordonsparktill2030.Detärbådenödvändigtochmöjligt.Menförattåstadkommadettakrävsengrönskatteväxling.Detmåsteskepåettsättsomgördetmöjligtförenskildamänniskorattställaom,attfasautdetfossilaitaktmedattdeförnybaraalternativenökar.

  Vivetattensmartomställningärmöjligt.2006hadeSverigeEuropasmestbensinslukandebilparkochdeflestanyabilardrevspåbensin.EfterfyraårmedalliansregeringtillhörSverigedefrämstaländernaivärldennärdetgällerattminskautsläppenfrånnyabilar.Fyraavtionyabilarsomsäljsärmiljöbilarochtolvgångersåmångamiljöbilarrullarpåvåravägaridag,jämförtmed2005.Miljöbilspremienochslopadfordonsskattförmiljöbilar,höjdkoldioxidskattochstödtillbiogasmackarärnågraavdeinsatservigenomförtiregeringen.Tilldettaskaläggasstorasatsningarpåattfåframnyamiljövänligabränslenochelbilar.

  Ihöstensvalkanmanväljamellantvågrönapartierochtvåvägarförmiljöpolitiken.Centerpartiet,somäralliansensgrönaröst,villbekämpautsläppen.Miljöpartietivänsteroppositionen,väljerattbekämpabilenochvägarna.

  MAUDOLOFSSON

  partiledareCenterpartiet

  ANDREASOLOFSSON

  miljöminister(C)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X