Annons
X
Annons
X

Drottningholmgerbarockdansenliv

STARTPUNKT.Komik,passionochtragedigenomsyrardetvå1700-talsbalettersomharpremiärimorgonpåDrottningholmsslotts­teater.GästspeletmedfranskaCompagniededansel’Éventailärstartpunktförattåterupplivadansensrollpådenanrikateatern.

(uppdaterad)
Tolvfranskaochfyrasvenskadansaremöttesunderrepetitionernaav1700-talsbalettenDonJuanpåDrottningholmsslottsteater.TempotärhögtnärDonJuanisistaaktenschaconnesvepsmedavvåldnaderna.

Tolvfranskaochfyrasvenskadansaremöttesunderrepetitionernaav1700-talsbalettenDonJuanpåDrottningholmsslottsteater.TempotärhögtnärDonJuanisistaaktenschaconnesvepsmedavvåldnaderna. Foto: KARINNILSSON

–Un,deux,trois.Un,deux,trois.

KoreografenMarie-GenevièveMasséräknarintempotnärvålnadernahotfulltbildarenkedjakringDonJuansomsnartskamötasittödeihelvetet.ÄvenomGlucksmusikärreduceradtilldirigentenMarkTatlowspianoackompanjemangunderrepetitionerna,ärdemelodiskarytmernahögstpådrivande.

DetärförstagångensomdetolvdansarnafråndetfranskakompanietsammanstrålarpåscenenmeddefyradansarnafrånStockholmBaroqueDancers.Koreografinmåsteanpassasfördenutökadeensemblenochdetbliriblandtrångtpådensluttandescenen.

Annons
X

FörMarkTatlow,konstnärligledarepåDrottningholmsslottsteater,gårendrömiuppfyllelse.

–Compagniel’ÉventailstårförenkunskapombarockdanssomDrottningholmbehöver.Dethärgästspeletmedtvåbaletterärförstastegetiattåtertadansenhär.Dethandlarocksåomvaddansengörmedmusiken,kunskapenombarockenharkommitmycketlängreidag.

Sverigeharentraditionsedan1950-taletmedattåterskapabarock­baletter.MarySkeaping,balettchefpåKungligaOperan,börjadedååterupptäckakulturarvetfrån1600-och1700-talen.Hennesinsatserunderåren,liksomkoreografernaIvoCramérsochReginaBeck-Friis,ärovärderliga,menMarkTatlowmenaratttidendelvisharsprungitifrånderasarbete:

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Förståelsenavdetförflutnapåverkasavdentidvileveri,detkanmanhöranärmanlyssnarpågamlainspelningar.IdagtolkarviGluckspassionochtempopåettannatsätt.Viärjumoderna,intedöda.Vilever!

  Marie-GenevièveMassé,somgrundadeCompagniededansel’Éventail(Solfjädersdanskompaniet)1985,ansesvaraenavdekunnigastepåsittområde.Undersamtaletvisarhonpedagogiskthurbarockdansenanvändersigavenannanteknikändenmersentidaklassiskabalettenvarsrörelserärmycketstörre.

  –Detärenfrågaomtyngdpunkt,vertikalitetochdynamik.Detgerettintryckavlätthet,sägerhonochvisarhurbarockdansenlåtermusikenflödagenomkroppentrotsettrelativtåterhålletrörelsemönstersomalltidriktarsigmoten(kunglig)betraktare.

  Detärmusikensrytmochdynamiksomfårhenneattälskabarockdans,sägerhon.Detfinnsåtskilligtnedtecknatomdenakademiskabarockdansensgrunder–ettslagsalfabet.Där­emotärmaterialetomsjälvabaletternaytterstknapphändigt.DonJuanavitalienarenGasparoAngiolinihadeurpremiäriWien1761ochblevhansstoragenombrott.Koreo­grafenssamarbetemedGlucklåterdansochmusikdrivahandlingenframåt,någotsomvarrevolutionärtientiddårecitativochsångbrukadeled­sagahandlingen.

  Utvecklingenavballetd’action,dramatiskhandlingsbalett,före­bådardenromantiskabaletten.Compagniededansel’Évan­taillåtertidenskontrastermötasgenomattocksåpresenteraLespetitsriens(1778),enmerlättsamallegoriskbalettpantomimomkärlekavJean-GeorgesNoverretillMozartsmusik.

  NoverrebrukarräknassomdenstorebalettförnyarenochänidagstuderashansskriftLettressurladanseetlesballets.NoverreochAngiolinivarpådrivandeidansensutvecklingmenhamnadepåkollisionskursiettberyktatgrälomhurmanbästskulleimiteranaturenförattnårealism.Bådavilleväckapublikenskänslormenhadeolikauppfattningombästasättet.

  –Jagharlästderasbrevochdärmedförståttendelavderasanda,berättarMarie-GenevièveMassé,somtillståratthonintealltidhållermedNoverreomhansidéerkringansiktetsomsjälensspegel.

  –Dansärjuintebarapantomimutanenpoesisomkommerinifrånkroppen.Mankanuttryckavredeävenmedfötternasenergi.Viärdansare,vivilldansa.Menvisstkanmananvändadetteatermässigaförattuttryckasig.Vivetocksåattdentidensballetd’actionanvändeakrobatik.

  FörstagångenCompagniededansel’ÉvantailbesökteStockholm,2007,dansademanpåConfidencenUlriksdalsslottsteater.Marie-GenevièveMassépassadepåattbesökaDrottningholmsteatern.

  –Dåtänktejag:Jagvillintedöförränjaghardansathär!Mankännersambandetmellandansmaterialetochplatsen.Själenfinnshär.

  Annons
  Annons
  X

  Tolvfranskaochfyrasvenskadansaremöttesunderrepetitionernaav1700-talsbalettenDonJuanpåDrottningholmsslottsteater.TempotärhögtnärDonJuanisistaaktenschaconnesvepsmedavvåldnaderna.

  Foto: KARINNILSSON Bild 1 av 6

  KoreografenMarie-GenevièveMassésliparpådetaljerna.

  Foto: KARINNILSSON Bild 2 av 6

  KoreografMarie-GenevièveMasséochdansarenNoahHellwig.

  Foto: KARINNILSSON Bild 3 av 6
  Foto: KARINNILSSON Bild 4 av 6
  Foto: KARINNILSSON Bild 5 av 6
  Foto: KARINNILSSON Bild 6 av 6
  Annons
  X
  Annons
  X