Annons
X
Annons
X

Draghi:”Ekonominharstabiliserats”

Ekonominstabiliseradesunderförstakvartalet,påenlågnivå.Desenasteindikatorernafrånenkätdataärblandade,ochunderstrykerosäkerheten.Framöverbörtillväxtenfåstödavexporten,lågaräntorochECB:sstödåtgärder.

ECB-chefenMarioDraghi.

ECB-chefenMarioDraghi. Foto: AP

DetsadeECB-chefenMarioDraghiinförEuropaparlamentetsekonomiskautskottpåonsdagen.

Samtidigtfinnsnedåtriskeriformavförnyadespänningariskuldkrisenochmöjligaspillovereffekter.Ytterligareökningaravråvaruprisernakanocksådämpatillväxten.

Inflationenväntasliggaöver2procentiår,mensedansjunkaunder2procenttidigtnästaår.

Annons
X

Inflationstrycketväntasförblimåttligtochinflationsriskernaäristortbalanserade.ECBgranskarsärskiltandrahandseffekterfrånenergipriser,lönerochvinster.

Annons
Annons
X

ECB-chefenMarioDraghi.

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X