Annons
X
Annons
X

Dömdanämndemändömerandra

Trotsattdesjälvaärdömdahar25nämndemänfortsattattdömaisvenskadomstolardesenasteåren,uppgerAftonbladet.Mångaavdemväljerattaldrigberättaomsinadomar.

Av TT
(uppdaterad)

ThedAdelswärd,ordförandeiSverigesDomareförbund,tyckerattgranskningenvisarattdetbörfinnasenkontrollavnämndemän.

–Detförefallermigsomattdetinteäretttillräckligtbrasystem.Självklartmåstedetkontrollerasomnämndemängjortsigskyldigatillbrott,sägerhan.

Ettalternativ,enligtAdelswärd,skullekunnavaralagstiftningomutdragurbelastningsregistret.Ettannatärattpartiernasomnominerarblirstriktare.

Annons
X

Nämndemänharlagligrättatthakvaruppdragetsålängedebaradömtstillböter.

Fleraharnufåttsparkenellersjälvmantlämnatsinauppdrag.

–Detärnaturligtvisbeklagligtattviharnämndemänsomhargjortsigskyldigatillbrott.Detkanskeinteärnågrariktigtallvarligasakerdetrörsigom,mendetärändåbrott,sägerKristerHammarbergh,riksdagsledamotochtalespersonförModeraternairättsfrågor.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Inomkortkommerriksdagspartiernaattharundabordssamtalomtillsättningenavnämndemän.Hammarberghtyckerattdettaärenaspektsombörtasuppundersamtalen.

  –Samtalengällervilkapersonervitillsätterochhur.Detärlämpligtatttauppdethärproblemetdå,sägerhan.

  –Fråganärförståsvarmanskadragränsen.Ettlindrigaretrafikbrottförmångaårsedankanskeintebörutgöranågothinder,menommannyligengjortsigskyldigtillettallvarligarebrottskamanintesittaochdömaandra.

  Enbristidetnuvarandesystemetärattdetsaknastydligtgranskningavnämndemännenslämplighet.MenHammarberghpåpekarattdetärpartiernasomnominerarnämndemännen.

  –Vinämndemänleverpåallmänhetensförtroende.Därförärgrundprincipensjälvklar,harmanblivitdömdärmanintelämpligsomdomare,ävenomdetliggerlångtbakitiden,sägerLarsLassinantti,ordförandeförnämndemännensriksförbund,tillTT.

  Hantrorinteattnämndemännenskullehanågotemotattblimernoggrantgranskade.Partiernabörståförendelavkontrollenavblivandenämndemän,menävendomstolarna,anserLassinantti.

  –Domstolenbordeviljavetavilkasomsitterochdömer.Detkandessutomhändamycketmellannomineringenochdagendebörjararbeta,sägerhan.

  NärenjuristdomareskautseslämnarDomarnämndenförslagpåflerakandidatertillregeringen.Innandessbegärs,imotsatstillnärdetgällernämndemännen,ettutdragurbelastningsregistret.

  –Dethänderattfolkförekommeribelastningsregistret,mendethandlaroftaomtillexempelhastighetsöverträdelserellerandratrafikförseelser.Hittillshardetintepåverkatvåraförslag,sägerRagnarPalmkvist,kanslichefpåDomarnämnden,tillTT.

  OmendomaredäremotbegårbrottundersinanställningkanStatensAnsvarsnämndfattabeslutomavsked.Menendombetyderinteperautomatikettavsked.EndomareiHalmstaddömdestillexempelförraåretförrattfylleri,menfickstannakvarpåsintjänst.IHögstadomstolenarbetarendomaresomförettparårsedandömdesförsexköp.

  StockholmTT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X