Annons
X
Annons
X

”Desperat”bondeboss villhahögrematpriser

HelenaJonssonärbondebossensomtyckerattmatenärförbilligochefterlysermerengagemangfrånregeringenilivsmedelsfrågan.Honsägersigintevaracenterpartistutankallarsig”oberoendedesperat”.HonharengårdmeddjurutanförTranåsochförordaretthållbartochmermiljövänligtlantbruk.

HelenaJonssonblevförbundsordförandeiLantbrukarnasriksförbund,LRF,våren2011.

HelenaJonssonblevförbundsordförandeiLantbrukarnasriksförbund,LRF,våren2011. Foto: SCANPIX

HelenaJonssonfick,enligtegenutsago,BondesverigesfinasteuppdragdåhonblevförbundsordförandeiLantbrukarnasriksförbund,LRF,våren2011.Honvarinteheltoprövadeftersomhontidigarevarviceordförandeochdessförinnanstyrelseledamotifleraår.Honärocksåegenföretagareinomdengrönanäringen.

–Viharstoraglobalautmaningarframförossnärdetgällerlivsmedelsförsörjningochenergiomställning.Härkanvibönderverkligengöraskillnad,viharverktygattbidratilllösningarna,sahonienintervjuefterutnämningen.

Honanserattdensvenskaköttproduktionenärenavdemestklimatsmartaivärldenochsågaridénom”köttfriamåndagar”eftersomdetintelösernågraklimatproblem.

Annons
X

TidningenRestaurangvärldenutnämndehennetillenavMatsverigesmäktigaste2012,eftersomhon”snabbtharsattsigirespektbådeinomochutanförbranschen,sedanhontillträdde”.Honfårocksåuttalasigienergi-ochmiljöfrågorochfrågoromrovdjur,älgarochvildsviniolikabranschorgan.”LRFharblivitallttydligarenärdetkommertilljaktfrågorsedanHelenaJonssontogöversomordförande”,enligttidningenSvenskJakt.

IenstorintervjuiVeckansaffärernyligenriktarhonhårdkritikmotregeringen,dåhontyckerattdeberördaministrarna–EskilErlandsson,BirgittaOhlssonochstatsministern–intebevakardesvenskaintressenaidendiskussionsompågåromhurEU:sjordbrukspolitikskaseutfrånochmed2014.Livsmedelsfråganärhet,sägerHelenaJonsson,ochdetharkommitigångendebattiSverigeomlivsmedelsförsörjningen,menhontyckerattdetäroroandeattintressetärsålågtpåregeringsnivå.AttheltavskaffaEU:sjordbruksstödskullevaraenkatastrofförvårlivsmedelsförsörjning,sägerHelenaJonssonocksåiintervjunochframhållerattdetstorskaligaindustrijordbruketskullegynnasmedansmåskaligaochmermiljövänligabönderskulleslåsut.Iställetvillhonattmerhållbaraproduktionsmetodergynnas.

Annons
Annons
X

HelenaJonssonblevförbundsordförandeiLantbrukarnasriksförbund,LRF,våren2011.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X