Annons
X
Annons
X

KulturpåhjuliKöpenhamn

InförkulturnatteniKöpenhamnrullarSvDpåtvåhjultillskönakulturklusteristaden.Detärensmalsak–fåstorstäderiEuropaärlikacykelvänligaochDronningensByharvaltstillvärldensförstaBikeCity.

KöpenhamnharnyligenutsettstillEuropasförstaBikeCity.

KöpenhamnharnyligenutsettstillEuropasförstaBikeCity. Foto: MAURORONGIONE

”Mångaärlångaochsvåraattfånga,mångasynsintemenfinnsändå.Mångaärgulaochfulaochgrönaochskönaochrödaellerblå.”

BeppeWolgerstidlösatextomokändadjurkundelikagärnavarasignaturförKöpenhamnsfärgstarkacykelkultur.Fördetärcykelnsomtotaltdominerardendagligastadsbilden.IKöpenhamnärdenensjälvklarmaktfaktorochvälintegreraddelidentickandetrafikpulsen.

HärhojarmanframåretompåalltfråndesignslimmadetävlingscyklartillsköntgungandeChristianiamodellermedbarnenochhundeniträlådanframförsig.

Annons
X

Besökarekanantingenhyracyklelellerdeponeraendansktjugaochlånaencitycykel.Numeraerbjuderocksåmångahotellcyklar.Sedanärdetbaraattutrustasigmedenbrastadskarta–ellersencykelguide.

Fördetfinnspersonligvägledningfördensomsökersådan.BlandannatharMikeSommerville,merkändsomBikeMike,fyrarutterpåprogrammet:CityTour,CopenhagenBackDoorTour,ContemporaryCityTourochSunriseRidazzTour.

VimöterhonompåentvärgatatilldenlillastadsoasenÖrstedsparken,därocksånygiftaCameronochDevonfrånCharlotteiNorthCarolina,USAharmöttuppförencitytur.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Folks!VälkomnatillKöpenhamn,detärhöst,molnigtochregniluften.OchviskacyklainidetmedeltidaKöpenhamn.Viserdetäldstatorget,körpådenäldstagatanochsedannermotSlottsholmen,varifrånDanmarkharstyrtsunderdesenaste600årenochdärmycketavDanmarkshistoriavilar.SåcyklarviövertillChristianshavn,imitttyckeKöpenhamnsvackrastestadsdel.VipasserarbådevärldensbästarestaurangochhippieenklavenChristiania,utlovarBikeMikeinnanhantartätenpåsinlimegrönaskönhet.

  Filosofinärenkel.NärvicyklarärdetKöpenhamnsompratar.NärvistannarstyrMike.HanbromsarinvidbronsfontänenpåGammeltorv,Köpenhamnsäldstatorgfrån1100-talet.

  –Enavdemestkändadanskarna,ochjagmåstesägaatthanärminpersonligafavorit,föddesdäruppepåandravåningenår1813:SørenKierkegaard,sägerBikeMikeochpekarpåandrasidantorget.

  Detvarocksåjustdärsomdenneexistentialistochfilosofskulleskrivasittmestkändaverk,Antingen–eller,exakt30årsenare.IntelångtdärifrånstannarvitillpåKöpenhamnsäldstagata,kullerstensskakigaMagstraedefrån1191,innandetärdagsförförmiddagensförstaföreläsningframförChristiansborgsslottdärdetdanskaFolketingethållerhov.

  Viharparkeratossmittunderarkadernaochdetamerikanskaparetgaparförundratöverallacyklar,dehögaskatterna–ochattviverkligenfårkommasånäramaktensboningar.

  –Detärintressantatthörahurannorlundanilevermotoss:omskatterna,omjämlikheten,omdenfriaskolanochsjukvården,sägerCameron.

  Makenfylleri:

  –Vireserförattfåkännaosssmå.Ochviförsökerhinnasevärldenmedanviärunga.Vårbildaverskandinaverärattnileverbraochbalanseradeliv,förklararDevoninnanBikeMikerastlöstrullarpåpedalerna.

  VihållerosskvarpåkulturtungaSlottsholmen.BildhuggarenBertelThorvaldsentillbringadeöver40åriItaliendärhanblandannatblevprofessorvidKonstakademieniRominnanhanåtervändetillKöpenhamnochskänkteallasinaskulpturerochsinunikakonstsamlingtillhemstaden.

  1848,fyraårefterhansdöd,öppnadesThorvaldsensmuseum–Danmarksförstamuseum.

  Vandraruntisalarnablandtecknandekonststudenterochnjutavantikamarmorskulpturer,ellerseWunderlandentrappaner;enaktuellutställningmedlandskapsmålningarfrånsnökläddaalpertillVesuviusutbrottavtyskaromantikersomCasparDavidFriedrich.

  HarduturkanskeBertelThorvaldsensjälvtittaruppdärunderlocket,därhanliggerbegravdpåmuseigården.

  Medspringbrunn,skönabänkarochenstatyöverstansskarpaste(ochkanskesorgsnaste)hjärnaSørenKierkegaardgömmersigKungligabiblioteketsparkmellanChristiansborgochbiblioteket.

  HärlågskeppenförtöjdaunderChristianIV:s1600-tal.Idagseglarskolungarnainmedlunchlådorefteratthablivitfullmatademedinformationomdendanskakonstitutionen.

  BiblioteketsentréfrånChristiansBryggeharblivitettavdetmodernaKöpenhamnskanskemestkändalandmärken:DenSorteDiamant.Den2500kvadratmeterstorafasadenkläddmedsvartgranitfrånZimbabweärförståsenfantastisktsnyggkontrastsomannextilldetklassicistiskabiblioteket.

  MotsatsernatycksocksåsamsaspåChristianshavn,dengamlakanalkläddastadenistaden,därnågraavKöpenhamnsallradyrasteadressergnuggarryggmedsocialkontoretsnödbostäder.

  BikeMikeärnästanändaframmeviddenblåsigakajkanten.DärhuserarNoma,somisomrasutsågstillvärldensbästarestaurang.PåHolmennågotkvarternorrutblickararkitektenHenningLarsensvärldsberömdaOperanutöverdetkungligaresidensetAmalienborgsslottpåandrasidanvattnet.

  OchbaranågragatorfrånNomaliggerChristiania.Skolklasser,pensionärsgrupper,cykelturister–allavillvisehurdennästaår40-årsjubilerandefristadenmår.Kommerdettaursprungligentreårigasocialaexperimentattöverleva?

  –Yes,sägerMikeövertygat,annarshadedetvingatsslåigenförlängesedan.SamtidigthargängtagitkontrollöverdroghandelnochdetharändrathelaChristiania-andan.VadmanäntyckerärdetenviktigdelavdagensKöpenhamn,fortsätterhaninnanvirullariniettChristianialångtfrånsöndertjatadePusherStreet.

  SmalagrusvägarledernertillvattnetochChristianiasäldstadel:småalternativhusmedgräspåtakenochsolsomenergikälla,byggdaiettslagshemvävdBilboBaggins-arkitektur.

  VisicksackarosssaktatillbakamotÖrstedsparken.MikeSommervillehartalathögtochlågt,personligtochspirituelltomKöpenhamnshistoria,arkitekturochsamtid.Menenfrågakvarstår.Varföralladessacyklar?

  –FörattdetheltenkeltärdetsnabbastesättetatttasigframiKöpenhamn,sägerBikeMikeochförsvinnerbortietthavavhojar.

  LarsCollin

  Annons
  Annons
  X

  KöpenhamnharnyligenutsettstillEuropasförstaBikeCity.

  Foto: MAURORONGIONE Bild 1 av 6

  Kungligabiblioteket.

  Foto: MAURORONGIONE Bild 2 av 6

  Christianskirke.

  Foto: MAURORONGIONE Bild 3 av 6

  Allasorterscyklarsynsistadsbilden-fråndesignslimmadetävlingscyklartillsköntgungandeChristianiamodeller.

  Foto: MAURORONGIONE Bild 4 av 6

  MikesBikesärettavdeföretagsomanordnarguidadeturerpåcykel.

  Foto: MAURORONGIONE Bild 5 av 6

  ThorvaldsensmuseumärDanmarksäldstamuseum.

  Foto: MAURORONGIONE Bild 6 av 6
  Annons
  X
  Annons
  X