Annons
X
Annons
X

ChrisO'Neilldebuterademedkungaparet

PrinsessanMadeleinesfästman,ChrisO’Neill,debuteradesomrepresentantförSverigetillsammansmedsvärföräldrarna–idetsomengångvarNyaSverige–pålördagskvällen.

WILMINGTONKungCarlXVIGustafochdrottningSilviaavslutadesittUSA-besökmedanledningav375-årsjubileetavdensvenskakoloninidagensDelawarepålördagen.

Ennutidainvånare,vicepresidentJoeBiden,inledningstaladeföregalamiddagenochingenavdenärvarandetordevaraovetandeomatthansiktarpåpresidentposten2016.

FörstochfrämstvilljagönskaprinsessanMadeleineochhennesblivandemanlyckatill,saJoeBidenochla,medenblickmotdebäggepåpodiet,tillattChrisO’Neillständigtbordehaettleendepåläpparna.

Annons
X

DetvarentypiskBidenreplik,litepolitisktinkorrekt(chefenBarackObamaficknyligenbackningpåettuttalandeomenkvinnasomdenvackrasteisittspeciellayrke)mensannoliktenvälmentkomplimangtillprinsessan.

SedanfortsatteBidenattösaberömöversvenskarochfinländare,bådedåochnu,förattdevågargesigöverhavenochförattdeärnärvarandeikrishärdaröverallt–ochikrigetiAfghanistan.HannämndeävenArktiskarådetmedstormötenuiveckaniKiruna,ditförövrigtutrikesministerJohnKerrykommerattresa.Idetsammanhangetvändehansigtillkungen,förattdäreftersärskiltuppmärksammadrottningensviljaatthjälpmänniskor.

SvenskamerikanerfrånhelaamerikanskaöstkustentyckteshafylkatsiWilmington,mendetvarminstlikamycketvit-blåflaggorsomblå-gulaochenlångradföreningar,somträgetkämparföratthållaarvetlevande,varnärvarandeunderheladagen.

Desåddefrönatillenlångvarigvänskapmellanvåraländer,sakungCarlXVIGustafomkolonisatörernasomanlände1638ochhantrycktesedanpåattdethandladeomhandeldå,somnu,närdetärtalomutökadfrihandelöverAtlanten.

Försäkerhetsskullupprepadekungenattdesåberömdaknuttimradehusen,”logcabins”,somingårideamerikanskanybyggartraditionernafaktisktkommedNyaSverige-kolonisatörerna.

Tidigareunderdagenvardetvarmtochlitetryckandetidigare,medparaplyernaredo,närkungenochdrottningenochdefinländskadeltagarnastegombordpåkopianavsegelfartygetKalmarNyckel.MenfärdenuppförChristinaflodengickfintochLenapeindianermöttemedtrummorvidFortChristinaParkmedenhögsvartstatysigneradCarlMilles.

Påvägtillfartygetstannadebådekungenochdrottningentillochpratatlitemedfolkskaransomsamlatsihamnen.Enavdemsomväntadebakomavspärrningarna,DavidCantrell,hölltillochmeduppenlöpsedelfrånprinsessanEstellesdopdagochförklaradeefteråtatthansförfäderfrånBarkarydiSmålandgrundatettNyaSverigeiTexas.

EnligthovetharkungaparetglattsigåtattåterseWilmington25årefterförrajubileet1988ochärrördaochstoltaöverattdetsvenskaursprungetvärnas.NämnaskanattungdomskörernasomframfördeSverigesochFinlandsnationalsångerintesnubbladepåorden,iallafallintedesvenska.

Quizaromkungahuset

Vadkanduomkungafamiljen?

quiz.svd.se

Vadkanduomkarolinerkungarna?

quiz.svd.se

Vadkanduomkungligabröllop?

quiz.svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X