Annons
X
Annons
X

Cbehövernyaidéer

Ettnyttidéprogramochenvicepartiledare.

DetärtvåsakersomkrävsförattCenterpartietskaåtertaväljare,enligtpartietsvalanalys.

Centerpartietsmålivaletvar10procent.Detblev6,6.Målsättningenomenökadväljarandeljämförtmedvalet2006bleviställetenminskad.2006lockadepartiet7,9procentavväljarna.

Ivalanalysen,sompresenteradesidag,pekasettantalförklaringaruttillvalresultatet.Någraavdemär:

•Bristpåpolitiskförnyelse.Enligtanalysenvarstannadeidéförnyelsenaveftervalet2006.

Annons
X

•Ansvaretföratthållaihopalliansenochregeringsmaktenspåfrestningar.

Underdenpunktenärdetfrämstnågrafrågorsompåverkatnegativt:

Sjukförsäkringsdebatten.IdenuppfattadesbåderegeringenochCenterpartietsom”hårdaochkalla”,enligtanalysgruppensordföranderiksdagsledamotenAnnieJohansson.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kärnkraften.Visserligenbådevannochförloradepartietväljarepåöverenskommelsen,menmedlemmarnamenarattuppgörelsenvardåligtförankrad.EnavanalysgruppensslutsatserärattpartietocksåbrastikommunikationennärmanförsökteförklaravarförCsomettgammaltkärnkraftsmotståndarpartigickmedpåöverenskommelsen.

  FRA.VäljareochmedlemmarsomuppfattadeCsomettfrihetligtpartiblevbesviknanärFRA-lagenklubbadesigenomiriksdagen.

  –Frihetsglorianharhamnatlitepåsniskan,sadeAnnieJohansson,närhonpresenteradeanalysgruppensrapport.

  Fordonskrisen.Dentoguppmyckettid,särskiltförpartiledarenMaudOlofsson,ochpartietlyckadesinteomsättahennesinsatstillflerröster.

  Förattvändadennegativatrendenharvalanalysgruppenettantalförslag.Ettärattpartietutserenviceordförande.Någonsådanharintefunnitsdesenastetioåren.

  –MaudOlofssonharfokuseratmerpåregeringsarbetetänpåpartiet.Dethargjortattpartiethargåttkräftgång,sadeAnnieJohansson.

  Tankenärattenviceordförandeskakoncentrerasigpåpartiarbetetochtaöverendeluppgiftersomidagärpartiledarens.

  Analysgruppenvillocksåattettnyttidéprogramtasfram.Enligtförslagetskadetantaspåenextrastämmanästaår.Dessutommåsteen”nykommunikationsstrategi”utarbetasförattstärka”Centerpartietsvarumärke”.

  –Vimåsteblientydligarepolitiskkraft,sadeAnnieJohansson.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X