Annons
X
Annons
X

Enormuppmärksamhetförvädjandebrandman

EfteratthaattackeratsmedstenkastningvidenutryckningvillebrandmannenMattiasLassénskrivaavsigallakänslor.Hansöppnabrevtillstenkastarnaharfåttenormuppmärksamhet.

–Jagbliralldelesgråtfärdigfortfarandenärjagtänkerpådetjagskrivitochallasmåsakersomgickrättdenhärgången.Vifickintemotorstopp,vihadeintegåtturbilarna.Detfinnsmånga”om”,sägerLassén.

Av SvD, TT

SELASSÉNSKOLLEGABERÄTTAOMUTRYCKNINGEN

DetvarnattentillonsdagensomhanochkollegorvidBrandkårenAttundaryckteuttillenbilbrand.Väldärattackeradesdeavpersonersomkastadestenmotdem.

Brandmännenlyckadestasigdärifrånoskadda,menhändelsenhängdekvarhosLassén.

DagenefterladehanuppenbildpåenbrandbilmedtrasigframrutapåFacebookochskrevettinläggriktatdirekttillstenkastarna.Därfrågarhanvarfördegörså,närhanbaravillhjälpadem.Inläggethadedelatsöver69000gångervid20-tidenpåtorsdagskvällen.

Annons
X

–Jaghoppasattdetänkerengångtill.Densomsitteribilenkanskeärdinsystersfotbollstränare.Hankanskeskahämtasindotterpådagissen.Detärenmänniska,inteenmyndighetsomsitterdär.

Jagärhäromdinpappabehöverhjälpomhankrockarmedsinbil. Brandman

”Inattkastadedustenarpåoss!”,börjarinlägget,ochLassénbeskriversedanhurenstenträffadehanshjälm.

Brandmannenfortsätter:”Jagärhäromdinpappabehöverhjälpomhankrockarmedsinbil,jaghjälperdinsysteromdetbörjarbrinnaihenneskök[…]jagkommerävenatthjälpaDIGomdugårigenomisenensoligdagimars.Varförgördudåsåhärmotmig?Jagharocksåenfamiljsomvillträffamigigen,precissomdu!”

KolleganAndreasAhlkvist,somocksåvarmed,kännerfrustrationöverattintekunnautförasittarbetepåsäkertsätt.

–Ochbedrövelseöverattmanskabehövabliattackeradnärmanjobbarienuteslutandehjälpandeorganisation.

Storstockholmsbrandförsvargjordeomkring90utryckningarnattentillonsdagen.Bilarbranniminst15orter,ochvidflerautryckningardesenastedagarnaharbrandmännenmöttsavstenkastning.

MeromoroligheternaiStockholm

”Deökandeklyftornachockerande”

svd.se

”Släpprevolutionsromantiken”

svd.se

TT-SvD.se

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X