Annons
X
Annons
X

BråkiFNkringnyttvapenfördrag

Slutförhandlingarnakringdetomstriddaförstabindandeglobalavapenhandelsfördragethanninteensbörja,innandebrakadeihoppågrundavdispytermellanFN:smedlemsländer.

Av TT
(uppdaterad)

Arbetetmedettavtalförattregleravärldensvildvuxnavapenhandelharpågåttidecennier,ochfråganharaktualiseratsinteminstavdenblodigakonflikteniSyrien.Fleraländerochinternationellaorganisationerharefterlystettstarktavtal-Oxfamvilltillexempelreglerahandelnändanerpåvapendelsnivå.Mendetärlångvägdit.FörhandlingarnahanninteensbörjaiNewYork,innandesentpåmåndagensvensktidblockeradesefterattEgyptenkrävtattPalestinaskulledeltasommedlemsland,vilketfickUSAochIsraelatthotamedattlämnaförhandlingsbordet.

–Detärinte”theWestversustherest”idenhärfrågan,sägerPaulHoltomvidfredsforskningsinstitutetSipritillTT.

HanframhållerattfleraländeriLatinamerika,Afrika,AsienochEuropaharenatsienprogressivhållning,redoförettstarktfördrag,menattutmaningenärenorm.Motståndarnamotattpåallvarregleradenglobalavapenhandeln,värdruntmotsvarande500miljarderkronoromåret,ärmångaochmedlemsländernaärdjuptoenseomhurfördragetskautformas.

Annons
X

USA,somtillverkarsexmiljarderkuloromåret,villattjustammunitionskaundantasfördraget.Kina,storexportöravlättavapen,villattdeskaundantas.Rysslandvillhafokuspådenillegalavapenhandelnsnarareänregleringaravdenlegalahandeln.OchstorkonsumentersomPakistanochIndienärskeptiskatillettavtal,dådemenarattdemåsteharättattrustasinaarméersomdesjälvafinnerlämpligt.

Riskenstorattdetintefinnsmerän-sombäst-enurvattnadfördragstextattutgåifrånnärförhandlingarnaavslutasden27juli.

StockholmTT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X