Annons
X
Annons
X
Musik
Recension

Black star Sistaalbumet:"Bowiesnyasmåttoemotståndlig"

DavidBowiekanfortfarandekonstenattskrivavackrarefränger.Detnyaalbumet”Blackstar”harmodernjazzmusiksombas–ochdetfungerarstrålande,skriverSvD:sAndresLokko.

(uppdaterad)
David Bowie 1947–2016
DavidBowiesläpptesittnyaalbum”Blackstar”påsinfödelsedagden8januari.

DavidBowiesläpptesittnyaalbum”Blackstar”påsinfödelsedagden8januari. Foto: PeterKramer/TT

Black star

Artist
David Bowie
Genre
Pop
Musikbolag
SonyBMG

Betyg: 5 av 6

Förexakttreårsedan,påDavidBowies66:efödelsedagden8januari,återuppstodhantillsynesfråndedödamedenlikaöverraskandesomvackertnostalgisksingel,”Wherearewenow?”.

FylldavreferensertillhansåriBerlinochmedraderomförgänglighetochåldrande.DessutomvardenframfördmedBowiesallramestskadeskjutetynkligaröst.”Wherearewenow?”framstodsomettperfektiscensatt–ursäktauttrycket–”morsning&goodbye”.

Albumet,”Thenextday”,somföljdevarenmestadelsutmärktodyssésomeffektivtutnyttjadesmåpusselbitarurhanskarriärochtilltalandefogadeihopdemmedhjälpavmusikersomlängegåttvidhanssida.AlltgickenkeltochsmärtfrittatthärledatillnågontidigarefasurBowieslivsverk.Detsåoväntadeattalbumetöverhuvudtagethadespelatsiniimponerandehemlighetöverglänsteegentligenoftainnehållet.

Annons
X

”Blackstar”ärnågotannat.IentextradinbillarjagmigattBowiesammanfattarintentionen:”I’mdyingtopushtheirbacksagainstthewall/Andfoolthemallagain”.

ManskaaldrigglömmaattBowieärmimareigrunden.Ochpåmångasättochvisframstår”Blackstar”somnågotavhansinverterade”Astralweeks”:en”Astralweeks”skapadavenåldrandemimare.

TillskillnadfrånVanMorrison,somharfåttdrasmedsittgenialadebutalbumfrån1968somenoöverträffbartimproviseradalbatrosskringhalsen,väljerBowieettsnarlikttillvägagångssättmotslutetavsinkarriäristället.Hanstänger,precissomVan,insigienstudioiNewYorkmedenutmärktlitenjazzorkester–iBowiesfallleddavsaxofonistenDonnyMcCaslin–ochlåterdemledamusikenvartdenäntarhonomisjulångainstallationer.

DärVanMorrisonbubblarochmuttrarsjälfulltompromenadernerförLadbrokeGrovesjungerBowiemedsinfinastesoulstämmaomhurdetminsanninteblirnågrafler”Englishevergreens”.

Mendärupphörocksåparallellerna.”Astralweeks”gjordealdrigdirektnågraanspråkpåattförsökabetesigdystopisktellerretro-futuristiskt.Den69-årigeDavidBowieharingatankarpåattskrivahits,tävlarhanensmednågraandraartistersåärdetScottWalkerochmöjligenRobertWyatt.MensintalangochvanatrogenärBowiesförmågaattkomponeravackrarefrängernågothanbaraintekanlåtabli.TrotsattsångsviternavarförsiggärnasträckersigfrånfrijazzviaindustrielltprogressivaexperimenttillplötsligautfallimelodislingorsomtagnaurenBroadwaymusikal(vilketnågraavdemiochförsigocksåär,omänhansegnaaktuellateateruppsättningav”Themanwhofelltoearth”).

DetärbaradetattDavidBowiesrefrängeridagiblandlåterväntapåsigisisådäråttaminuter,hanharjuingenattblidkaochvillhanslängaindemförstnärmannästanhargettupphoppetomattdetensskakommanågonsådan,såfårhanhemsktgärnagöradet.

”Blackstar”ärjusmåttoemotståndligtisinpåminnelseomenartistsomalltidharförsöktatt–somdetheter–knuffakuvertetframåt.

Ochnärjagtänkereftersåharhanaldrigtidigareanväntmodernjazzmusiksomfundamentförettheltalbum,ochdetfungerarjualldelesstrålande.

Tyvadhanängör,hurhanänväljerattramainsittuttryck,sålåterdetändåfrånallraförstasekundsombarajustDavidBowie.

Annons
Annons
X

DavidBowiesläpptesittnyaalbum”Blackstar”påsinfödelsedagden8januari.

Foto: PeterKramer/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X