Annons
X
Annons
X

BonusslaktpåDeutscheBank

DeutscheBanksänkersinabonusarför2015radikaltsedandetframkommitattnedskrivningarochjuridiskakostnadergettenbrakförlustförfjolåret,rapporterarReutersmedhänvisningtilltrekällormedinsyniutvecklingen.

Av TT

Foto: MichaelProbst/AP

Enligtkällornaskabonuspottenförvissaenheteribankenhaminskatsmed25–30procent.

Enkällasägerattallaanställdasomfårbetaltutöverkollektivavtal,sominvestmentbankirer,kommerattkännaavnedskärningarna.

DeutscheBankvillintekommenterauppgifternaförReuters.

Annons
X

Bankenharunderdesenastefemårenbetalatutupptill40centpereuroiolikaformeravbonusprogram.

JohnCryan,somtogöversomkoncernchefförbankenisomras,harovanpåaviseradepersonalnedskärningarpå9000anställdaflaggatförattbonusarkankommaattdrasned.Hanharävensagtattbanktjänstemänöverlagäröverbetalda.

DeutscheBankvarnadeiförraveckanattmanräknarmedennettoförlustpå6,7miljardereuroför2015.Beskedettogmarknadenpåsängen,aktienrasademed10procentochanalytikerbörjadespekuleraiombankenbehöverkapitaltillskottförattklarasig.

Annons
Annons
X
Foto: MichaelProbst/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X