Annons
X
Annons
X

BjörntjänstnärSverigeutmålassomtvångsbastion

BRÄNNPUNKT|STERILISERINGSTVÅNG

Steriliseringskravetsomställspånågonsomvillbytakönrimmarmycketillamedvårmodernasynpåmänskligarättigheter.Detärorimligtattstatenskatvinganågonattsväljahormontabletterellerläggasigunderkniveniendasyfteattbliofruktsam.DetärintevärdigtSverige.

MångasomdelarminåsiktgörändåfråganenbjörntjänstnärdeutmålarSverigesomEuropassistabastionavtvång–ettunketlandsomfortfarandeärpräglatavsocialingenjörskonst.Detärintesant,problemetärintespecifiktsvenskt.

JagharlåtitEuropaparlamentetsutredningstjänstundersökaallaEU-medlemsstaterslagstiftningkringhormonellbehandlingochkirurgiskaingreppisambandmedettkönsbyte.Istortkanstaternadelasinitregrupper.

Annons
X

Denförstagruppen;Spanien,Finland,UngernochStorbritannien,haringetsteriliseringstvång.

Denandragruppenkräverattindividengenomgåttensteriliseringsbehandlingförattettkönsbyteskafågenomföras.HäringårSverige,Nederländerna,Danmark,Tysklandochtolvandramedlemsstater.

Dentredjeochvärstagruppenharinteensnågonlagstiftningsommöjliggörettkönsbyte.DettagällerblandannatSlovenien,Rumänien,CypernochLitauen.

PåmångasättärSverigeettföregångsland.Lagensomreglerarkönsbyteninfördesredan1972.Ochsjälvklartskavifortsättaattvaraettföregångsland–bådeiEUochirestenavvärlden–genomattändralagenochslopasteriliseringskravet.

CHRISTOFERFJELLNER(M)

Europaparlamentariker

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X