Annons
X
Annons
X

BjörklundtrorSverigesloparkronaninom10år

OpinionsvindenförettsvensktmedlemskapideneuropeiskavalutaunionenkommersnartattvändaochinommindreänettdecenniumkommerSverigeattvaraendelaveurozonen.DetärFolkpartiledarenJanBjörklundövertygadom.

UtbildningsministerJanBjörklund(Fp).

UtbildningsministerJanBjörklund(Fp). Foto: JONASEKSTRÖMER/TT

Stödetförettsvenskteuromedlemskapharsjunkitstadigtdesenasteåren,inteminstpågrundavkrisenisydeuropeiskaländersåsomGrekland,PortugalochSpanien.IStatistiskacentralbyråns(SCB)senasteundersökningomsvenskarnaseurosympatierfrånivårasvarendast11procentförmedanhela81procentvaremot.JanBjörklundtrordockattopinionensvindarsnartkanvända.

–Denhäropinionenärväldigtflyktig,2009vardetenmajoritetsomvillevaramed,sägerhanienintervjumedReutersochhänvisartillattsåsentsomhösten2009vardetflersomvarför(44procent)änemot(42procent)ettmedlemskap,enligtSCB.

EnligtBjörklundhardensydeuropeiskakrisenfåttvalutasamarbetetattreformerasochstramasuppförattnågotliknandeinteskakunnahändaigen,blandannatgenomfinanspaktenochinförandetavenbankunion.Detäråtgärdersomkommerattgeekoiopinionen.

Annons
X

–OmdetfinnsenkänslaavattdetärtackvareåtgärderfrånEUsomkrisengårmotsittslutochEUomstrukturerassåkommerstödetattgåupprättkraftigtigen.

Enomstruktureringavdeteuropeiskavalutasamarbetetkommerattfåsvenskarnaattbytaåsikt,vilketisinturkommerinnebäraattSverigetarplatsblandeuroländernainomenganskasnarframtid,resonerarBjörklund.

–Detärkortareäntioår,sägerBjörklundsompoängterarattpålitesiktharSverigeegentligeningetvalänattanslutasig.Pågrundavattdetpolitiskasamarbetetmellaneuroländernablirallttätareframöverochalltflerbeslutfattasidengruppen,skulleettsvensktutanförskapvaraoklokt.

–VårnationleverpåattexporteraproduktertillEuropa.Attiettsådantlägeståutanförettekonomisktsamarbete,detäringenbraidé.

Vadvetduomeuron?

quiz.svd.se

Vadkanduomvärldensvalutor?

quiz.svd.se

JohanSennerö

Annons
Annons
X

UtbildningsministerJanBjörklund(Fp).

Foto: JONASEKSTRÖMER/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X