Annons
X
Annons
X

BjörckavgåriprotestmotFRA-lag

AndersBjörckavgåriförtidsomhögstekontrollantavSverigesunderrättelsetjänst.HanslutariprotestmotFRA-lagarnasomhananserledertillenineffektivunderrättelsetjänstmedsämreskyddförintegriteten.

LandshövdingenochtidigareförsvarsministernAndersBjörckharitolvårvaritordförandeförFörsvaretsunderrättelsenämnd,FUN.NämndenövervakarSverigesunderrättelsetjänst–hemligaverksamhetersomkostaröverenhalvmiljardkronorvarjeår.DenstörstamyndighetsomFUNkontrollerarärFörsvaretsradioanstalt,FRA.

Björckharettförordnandesomgårutijuni,menvilleslutaredanigår.

–Iminavskedsansökanharjagbegärtattslutaden15februari.Försvarsministernharbettattjagskavarakvartillåretsslut.Menjagärenhederligochprincipfastman,förklararAndersBjörckförSvD.

Annons
X

AvgångenärenprotestmotFRA-lagarna,enkritiksomhan”ihöggrad”harförtframtillregeringen.

–Jaghartänktöverdettanoga.Lagarnaochdenkontrollverksamhetmannutänkersigfrämjarvarkenintegritetenellereffektiviteten.Jagtrorintepådelösningarsomhargenomförtsochdesomnuskisserasfrånden1juli.Dåtyckerjagdetärenklastochrenhårigastattdesomtrorpådethärfårdrivadetvidare,förklararAndersBjörck.

Eftersomspaningenkostarsåmycketgällerdetenligthonomattdrivadeneffektivtochfåvalutaförpengarna.

–Dåärdetoerhörtviktigtatthaenintegritetsomfungerar,ochinteenmassanyaorgansomskänkerenbildavattdetkommerattfungerabättreändetsystemvihafttidigare.Dettrorjagintedetkommerattgöra,sägerAndersBjörck.

SamtidigtmedBjörckslutarnämndenssekreterareUlfBirath.IställetharregeringenutsettambassadörUlfHåkanssontillkanslichef.FörsvarsministerStenTolgfors(M)sägeratthanuppskattarAndersBjörcksarbetsinsats.Björckärännuinteentledigadavregeringensomskautsehansefterträdareinomkort.

–Detskanämligeniställetvaraendomaresomskaledanämndensarbete.Fyrapartiledare,fyrapartierochenriksdagsmajoritetharsagtattdenjuridiskakompetenseniFUNskastärkas,sägerStenTolgfors.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X