Annons
X
Annons
X

”Bingolotto”byterkanalpålördag

Isnart17århar”Bingolotto”roat-ochoroat.Fåunderhållningsprogramharengagerattittarnalikamycket.

Pålördagärprogrammettillbakapådenursprungligasändningsdagen,menienheltannankanal:TV4Plus.Fråganäromtittarnaföljermed.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ettavlandetsäldstatv-program,”Bingolotto”,stårinförsinkanskestörstautmaningnågonsinnärsäsongspremiärengåravstapelnpålördagkvällen.Programmet,somalltsåärtillbakapådenursprungliga”Bingolotto”-dagen,sändsnämligenförförstagångeniTV4Plus-sompåsinhöjdtopparsinaprogrammedhälftenav”Bingolottos”tittare.

  Annons
  X

  -DethärärenförändringsomvihardiskuteratmedFolkspelväldigtlänge,ochdenärefterlängtad.Inteminstavallatrogna”Bingolotto”-spelare,somharvelathatillbakaprogrammettilllördagen,sägerTV4:sprogramchefÅsaSjöberg,somävenförklararattflyttenärenstrategisksatsningpåuppstickarenTV4Plus.

  –Eftermångadiskussionerochmogetövervägandeharprogrammetnufåttlandadär.OchsommammatillTV4Plusärjagsåklartoerhörtstoltochgladöverattenkanalsomhållerpåattväxafårdirektsändunderhållningpålördagen,detärintesåvanligt.

  Under”Bingolottos”glansdagarimittenpå90-taletsåldes7miljonerlotterperprogram.Densiffranäridagettminneblott,försäljningenliggerpåomkring550000lotterperprogram.Medtankepåattprogrammetsesavytterligareomkring200000personer,finnsdetalltsåtittaresomintespelar.Dentrendenhoppasmannukunnavända.

  –Viharsettenökningredanunderhöstenochdetharintehäntpåfleraår.Ochsåharlördagarvisatsigvaraenbättrekonsumtionsdagförspel,sägerMathiasSkoglund,produktchefpåFolkspelsomdriver”Bingolotto”.

  ÄvenpåTV4hoppasmanpåenökadlottförsäljning,ävenommanräknarmedatttappatittaretillenbörjan.

  –Självklartblirdetenövergångsperiod,vifårhatålamodundervårenochsevadsomhänder,sägerÅsaSjöberg,programchefförTV4.

  ProgramledarenRickardOlssonhartidigarebeklagatsigöverattdetsäljsförlitelotter.Varprogrammetsänds,ärmindreviktigt.

  –Detspelaringenrollomvisåsänderpåwebbensålängelotternasäljsochföreningslivettjänarsinapengar.Jaghoppasattkanalbytetinteblirsåfarligteftersommansamtidigtbyterfrånsöndagtilllördag.MenallaharinteTV4Plussådetåterstårattsehurdetgår,sägerhan.

  AttbytetavdagkompenserarkanalbytethoppasävenMathiasSkoglund,somdockpoängterarattTV4Plusharflertittareände78procentavbefolkningensomdensenasteSifo-mätningenvisade.

  –Detfinnsettmörkertalpåtioprocentsomharkanalenmenintevethurdefårinden,såräknamedtotalt86procent,sägerhan.

  OavsetträckviddharinteTV4Plusmerän350000tittareenriktigtbrakväll.Medenkelhuvudräkninglåterdetalltsåsomatthälftenavtittarnakanskeintehängermednär”Bingolotto”byterkanal.

  –DetärklartattdetärdötristfördemsomintekanellertyckersighamöjlighetellerrådattställainTV4Plus,detfårvibeklaga.Menviserpotentialennärdetärexempelvisfotboll,attdetfinnsmångasomärbereddaattklivaindäromdetbaraärrättinnehåll,sägerÅsaSjöberg.(TTSpektra)

  Fakta/Säsongspremiärenpålördag

  +Sändsklockan18.00iTV4Plus.

  +RickardOlssonlederprogrammet.

  +JessicaFolcker,AmyDiamond,JerryWilliams,MatsRonanderochRebeldelaQuestabandsamtdansparfrån”Let'sdance”gästarprogrammet.

  +CarlJanGranqvistlagarmat.

  +PremiärförnyabarnmomentetSkattjakten.

  +Tiominuterlängresändningstidäntidigare.(TTSpektra)

  Fakta/”Bingolottos”historia

  +IdeförstatreprogrammenvarHeleneEngstrandprogramledare.Honersattessedanav”Loket”.

  +BörjadesändasiTV4ioktober1991.

  +Tittarrekordetför”Bingolotto”är3140000tittare,frånjulfinalenden23december1995.

  +Leif”Loket”Olssonslutadesomprogramledare1999ochefterträddesavLasseKronér.

  +UnderLasseKronérsledninggickprogrammettillenbörjanskapligt.Iblandhadehanflertittareänunder”Loket”,meniblandfärre.

  +2003flyttadesprogrammettillsöndagariställetförlördagar.

  +LasseKronérslutade2004efteratttittarsiffrornarasatnedmot400000tittare.

  +Programledarskapettogsdåöverav”Loket”,menbaratillfälligt.

  +Hösten2004blevGundeSvannyprogramledare,mentittarsiffrornafortsatteattvaralåga.

  +Gundeslutadevåren2005ochefterträddesavRickardOlsson.

  +Omkring750000tittareharprogrammethaftvarjeveckaunderhösten2007.(TTSpektra)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X