Annons
X
Annons
X
Världen
Krönika

Malin Hoelstad: BildernajagintetogpåDödenshav

(uppdaterad)
Gula båtarna

Närdegermigdenlillakroppensåläggerjagnerkameran.Detgickinteattintegöradet. SvD:sfotografMalinHoelstadberättarombildernahonaldrigtogunderräddningsaktionenpåMedelhavet.Dödenshav.

Enpappaochhanslillesonflyterpåenplywoodskiva.

Enpappaochhanslillesonflyterpåenplywoodskiva. Foto: MalinHoelstad

SAMOS.Destårpåenklippa,envass,otäcklitenklippaenbitutanförland.Flytvästarnalyserisolen.Havetruntdemärvilt,skummande.Vågornaslungarsigmotstenarna.

Bakomsträckersigbergenmothimlen,enklarblåhimmel.

Denandrabåtenärredandär,skaförsökahjälpademombord.Devinkarattviskafortsätta,förbi.Ditåt,fortsätt,inåtviken!

Annons
X

Detärvackert,mittidetoverkliga.Färgerna,ljuset.Jaghöjerkameran.Båtengungarochkränger,sjönärsåhögattjagknapptkanhållabalansen.

Vigårvidareinåtvikennärnågonropar:människorivattnet,människorivattnet!

Påenplywoodskivaflytertvåpersoner,enpappaochenlitenpojke.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Närbesättningenfåruppdenlillasåärhanheltstel,somenpinne.Deförsökerfåavhonomklädernaförattkunnavärmahonom,mendetgårinte,detgårinteattböjaenendaledpåhanslillaspändakropp.Hanärpanikslagen,ropareftersinpappa,igenochigen.Detendahanvilläratttasigtillbakatillsinpappa,nerivattnet.

  Ögonen,jaghadealdrigsettnågotliknande.Gigantiska,heltuppspärrade.Hanärfyraårochhanskrikereftersinpappa.

  Vifårupppappaniaktern.

  –Mybaby,mybaby,mybaby,roparhan.Igenochigen.

  Människornaharsöktskyddpåenklippa. Foto: MalinHoelstad

  Detblåserhårt,rättiniviken.Påvågtopparnagårdetvitagäss.Ochviärsågladaattviharräddatdem.

  Dåservidem,massormedmänniskorsomflyteridengrovasjönenbitbort.Ochlängreiniviken,ännufler.Detärredanenbåtdär,enfiskareiengummibåt.Denärfullmedmänniskor,såfullattdetserutsomattdenskasjunka.

  Samtidigtflyterdetsåmycketbråteivattnet,överallt,kläder,väskor,flytvästar,attviintevågargåinmedbåten,riskenärstorattnågotfastnarimotorerna.Iställetkommerfiskarenutochlastarav.Lastpålastmedmänniskor.

  PappansomflötpåplywoodskivanräddasavGulabåtarna. Foto: MalinHoelstad

  Jagtarenbild.Gummibåtenkommeremotoss.Dehålleruppenflicka,fyra,femår,ochjagtarenbildtill.

  Senläggerjagifrånmigkameranpådäcketochtaremothenne.

  Honärlivlös,heltlivlös,menjagtänkerattjagvethurjagskagöra.Jaghördetihuvudetsomettmantra:kollaandningsvägarna,feminblås,30kompressioner,igenochigen,tillsdengrekiskaräddningsarbetarenbredvidmigsäger,sheisgone,sheisgone.

  Flickansögon,mansernästanbaraögonvitan.Längeliggerhondärpåakterdäck,såmångaandrabehöverhjälp.Besättningenjobbarfrenetiskt.

  Sålyfterviinhenneiettlitetutrymmepådäck,läggerhenneovanpånågratampar.Vitäckeröverhennemedenjacka.Jagserfortfarandehenneshårframförmignärjagblundar.Dethängdeutöverkanten,rördesigliteivinden.

  Dengrekiskefiskarenhjälpertillmedatträddaflyktingarna. Foto: MalinHoelstad

  Jagminnsbaravissaljud.Ingamotorljud,intevindenellerhavet,inteljudenfrånfiskebåten.Jagminnsinteattnågonskrek.

  Detärdåjagtaremotbebiseniljusblåplyschkläder.Ärdetenpojke?Hanärsåliten.Sjumånaderkanske.Ännumindre?Hanärsomenlitentrasa.Huvudethänger,alltbarahänger.

  Jaggörsammasakigen:feminblås,30kompressioner.Fredrik,kaptenen,ledermiggenomdetsvåra.Denlillakroppen,varskajaggöraavden?Varskajagläggahonom?

  Jaggerhonomtillenavräddningsarbetarna.“Hanärbaralitekall,hanbehövervärmaslite”,berättardeefteråtattjagsagt.Jagminnsdetintesjälv.Jagvisstejuattdetvaröver.

  Foto: MalinHoelstad

  Barnefterbarnlassasuppibåten.Vigerdemdefiltarvihar,försökersättademnereilastutrymmet.Deärsåkallaochviförsökerkläavdemdevåtakläderna,sättademtätt,tätt.

  Enkvinnaroparhelatidenpåmig,honsitterilastrummetpådensmalabritsen.Jagsägervänta,jaghinnerintenu.Menjagvetvadhonvill.Detvarhennesflicka,honsomliggerdärute,iskrymsletpåtamparna.Jagorkarintedå,jagsägerväntaochjagtittarbort.

  Detärfulltilastrummetnu,människoröverallt,människor,kläder,kräks,blöjor.

  Jagäruppeigen,detrefyratrappstegenfrånlastrummet.Detgungarså.Detärensåvackerdag,strålandesol.

  DåkommerKaith.Manserbarahansögonvitor.Hanäralldelesspänd,menintelivlös.Detärentvååriglitenkroppsomändåharlivisig.

  Jagfårförstinteuppmunnen,hanbiterihopsåkrampaktigt.Tillslutfårjaghanshuvudbakåtochblåserinluft.Ochhankvicknartill.Jagroparatthanlever.Jagblevbarasåjävlalycklig.Detvarsomengåva,atthanintedog.

  KaithmedsinmammaShada. Foto: MalinHoelstad

  Enkvinnakommerframtillmig.Honharbeigesjalochhonnårmigtillaxeln.Honvillnertilllastrummetmenjaghålleromhenneochsägernej,honfårintegåner,detärfullt.

  Jagkännerhurjagärsåmycketvarmareänhon.HonlermotmigochsägerThankyou,thankyou.SenarefårjagredapåatthonärKaithsmamma.Honvillnerföratthonvilltaredapåomhennesbarnlever.Detvetjagintedå.Hurkundehonändålemotmig?

  Båtenbörjaråkahemåt.Förstdåtarjaguppkameranigen.

  Jaggårilandföratttabildernärallakommeravbåten.Jagtänkerattdetvarsåmångabarn,attdetaldrigtarslut.

  Somfotografvilljagvaranära,brukarjagviljavaranära,mennukanjaginte.Jagtarbilderpåavstånd.

  RodansteckningtillMalinHoelstad. Foto: MalinHoelstad

  Dagenefterträffarjagdemigen.Kvinnanmeddenbeigasjalenbärdenlillapojken,Kaith,ifamnen.Förstdåförstårjagatthanärhennesbarn,attdetvardärförhonvilletilllastutrymmet.

  Dåbristerdet,jagbaragråter.Jagvillsägatillhenneattjagintevisste,attjagintevissteattdetvarhennespojkesomvardärnere.

  Vibarastårdärpågatanochkramas.

  Viträffarpappanochpojkenockså,depåplywoodskivan.PojkenheterRodan.Viliggerpåmarkenochritattillsammans.Hanritarteckningaråtmigmedfyrkantigagubbarochsåvåranamn,mittochhans.

  AvMalinHoelstad,berättatförMariaSundénJelmini.

  Annons
  Annons
  X

  Enpappaochhanslillesonflyterpåenplywoodskiva.

  Foto: MalinHoelstad Bild 1 av 7

  Människornaharsöktskyddpåenklippa.

  Foto: MalinHoelstad Bild 2 av 7

  PappansomflötpåplywoodskivanräddasavGulabåtarna.

  Foto: MalinHoelstad Bild 3 av 7

  Dengrekiskefiskarenhjälpertillmedatträddaflyktingarna.

  Foto: MalinHoelstad Bild 4 av 7
  Foto: MalinHoelstad Bild 5 av 7

  KaithmedsinmammaShada.

  Foto: MalinHoelstad Bild 6 av 7

  RodansteckningtillMalinHoelstad.

  Foto: MalinHoelstad Bild 7 av 7
  Annons
  X
  Annons
  X