Annons
X
Annons
X

Besöksrasfördestatligamuseerna

Destatligamuseernakansetillbakapåetttungtårsetttillbesöken.Jämförtmed2011rasadebesökenmednärmareenhalvmiljon,enligtensammanställningfrånRiksförbundetSverigesMuseer.

Av Spektra, TT
(uppdaterad)

VärstdrabbatärÖstasiatiskamuseetiStockholmsomstårfördetstörstaraset,etttappmednästan160000besök.MuseetpåSkeppsholmenhartappatmeränhälftenavbesökarnajämförtmedåretinnan.Förklaringenkanliggaiattingenavfjolåretsutställningarnårupptilldenvälbesökta”Inkasguld”sommuseethadeibergrummetunderhösten2011ochenbitinpåförraåret.

HårtdrabbatvarävenTekniskamuseet,PrinsEugensWaldemarsudde,EtnografiskaochNationalmuseum.DetminskadebesöksantaletförWaldemarsuddeförklarasmeddenframgångsrikamodeutställningenmedLarsWallinsommuseethadeunder2011.

BättregickdetförNordiskamuseetsomlandadepånästan50000flerbesökareunderförraåretjämförtmed2011.Bortsettfrånårenmedfrientré,2005och2006,ärbesökssiffranför2012denbästaförNordiskamuseetsedan1999.Härliggerförklaringenblandannatidenvälbesöktautställningen”Väv”isomras.MarinmuseumiKarlskronanoteradeocksåenkraftigökning.

Annons
X

DemestvälbesöktamuseernavarSkansen,VasamuseetochNaturhistoriskariksmuseet.

StockholmTTSpektra

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X