Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

Rekviem för en vanskapt BerättelsenomStor-Stina ärsomenavmagringskur

(uppdaterad)

Rekviem för en vanskapt

Författare
Genre
Prosa
Förlag
172 s. Atlas

Honsadesvaravärldenslängstakvinna,ChristinaLarsdotter(1819–1854),ensamefrånMalåsomsannoliktledavsjukdomengigantism.Honslutadealdrigväxaochvarvidsindödenbrabitövertvåmeterlång.EnvetenskapligsensationochettlevandespektakelmanvisadeförpengarändanereiParis.

HennestragiskaödebildarstommeniMattiasHagbergsförstaroman,som,detskasägasdirekt,präglasavettintilltungsinnegränsandegravallvar.Densomsökerlättsmältakuriositetergöresigickebesvär.Hagbergsambitionerärhögreänså,bådebeträffandestilenochidégodset.

HansfrämstaärendeärsåledesinteattberättaomStor-Stina,somhonkallades;honblirbaraenstommejust.Ärdethenneshistoriamansöker,ärÅkeLundgrensdebutroman”Långalappflickan”(1981)enbättrekälla,särskiltdenkommenteradeupplagan.

Annons
X

Nej,Hagbergvillnågotannat.Fördetförstaansluterhantilldiskussionenomrasbiologinskällflödenochdeniskalltkommersiellaexotismsomvägleddemångaav1800-taletskringresandebondfångarsällskap.Ondskangestaltasdelsavkvinnansgirigeimpressario,delsavdenprofessor(varsförebildsynesvaraAndersRetzius)somlåtergrävaupphennesdödakroppisyfteattbevaraden,förvetenskapen.

Impressarionäravensortsomharståttsigvälgenomseklerna.Underhållningsindustrinärförståsintelikarasistisklängre,ochmissfosterinteglosanfördagen,mengeschäftetärsigändåganskalikt.Detbehövermanbaraöppnaenkvällstidningförattse.

Ocksåvetenskapsmannenslynnelåtersigspeglasinuet,menförfattarensiverattmanifesterasinaståndpunkterlederlikafulltfel.Retziusochhansgelikarmåhakrattatmanegenförmersentidamörkermän,menattfördömademsåhårtsomhärärorättvist.Garderobsnekrofilervardesannerligeninte.VidsidanavEvaFDahlgrensvarmarebok”Farfarvarrasbiolog”blirsåledes”Rekviemförenvanskapt”intestortmeränenkonventionelltagelskjorta.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dåärstilenintressantare.SjälvaromanstrukturengerintryckavattvaraHagbergsandrahuvudsyfte,omintedetförsta.DenolyckligaLarsdottertilltalas”du”,menkommerocksåsjälvtilltalsviaenavanceradlekmedverbformerochtempusväxlingar.

  Perspektivenskiftaroupphörligt,vilketigodastunderframkallareneffektfullväxelsång,mendenuppbrutnaformenlederlikasåtillattjagkankännamigakterseglad,somvisstejagintenogomdenkatolskadödsmässansliturgiförattförståstilen.Vorejagpåsämrehumörkundejaghakallatframställningenpretentiös.

  Hagbergspikantafäblessförstorakadaverochäckligadissektioner–ihansförrabokvardetenelefant–görattmanmistermatlusten,iblandsåtilldengradattbokenkandugasomavmagringskur.”Rekviemförenvanskapt”ärentungbok,dessvärreinteiordetsallrabästabemärkelse.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X