Annons
X
Annons
X

Alexandra Ivanov: Begränsaintedetfriaordet

Yttrandefrihetenärengrundbultivårtdemokratiskasamhälle,ävendådenärobekväm.

Yttrandefrihetenärengrundbultivårtdemokratiskasamhälle,ävendådenärobekväm. Foto: Zefrog/Alamy/Alamy

Påtorsdagärdetettårsedantvåmuslimskafundamentalistermördade12personeridenfruktansvärdaattackenmottidningenCharlieHebdoiParis–ochfyrapersonerienkosherbutik.Terroristernamördadejournalister,tecknareochandraoskyldigaförbipasserandeisinreligionsnamn–deansågattislamstodöveryttrandefriheten.Ettårefterdenfruktansvärdaattackenfinnsdetfortfarandeanledningattslåvaktomvårtryck-ochyttrandefrihet,inteminstpåhemmaplan.

TNSSifoharpåuppdragavTidningsutgivarnautförtenattitydundersökningblandSverigesriksdagsledamöteromderasinställningtilltryck-ochyttrandefrihet.Enmajoritetavledamöternavillpåettellerannatsättinskränkayttrandefriheten.Hela51procentavdetillfrågadesvaradeattdetskavaraolagligtattfotograferaenoffentligpersonutanhansellerhennesmedgivande,och22procentsadesigviljaförbjudapubliceringavbilderellerteckningarsomkränkerreligiösagrupper.

Uppgifternaäralarmerande.Allaregimersomharbegränsatyttrandefrihetenhargjortdetunderförevändningenattskyddaengrupp.Elleretthögremoralisktvärde.Mendetspelaringenrollhurpolitikerellersärintressenmotiverarenbegränsadyttrandefrihet–människorbörintestraffasförattdeuttryckerenåsikt.OavsettomdetliktiTurkietochRysslandskerförattvärnanationalismochvärdekonservatism,elleromdetskulleskeavhänsynochomtanke.Yttrandefriheten–omdenskavaranågotvärd–måstegällaiallalägen.

Annons
X

Vibehöverävensedensvenskatryck-ochyttrandefrihetenisittsammanhang:vårtryckfrihetsförordningfrånår1766ärdenäldstaivärlden,ochharlängeutgjortenviktiggrundfördetmodernaSverige.Detvarblandannatdenvårreligionsfrihetsförordningår1781sprangurochdetrelativt,äveninomEuropa,friaklimatetgavSverigeettförsprångunder1800-taletvadgälldeinnovationochutveckling.Frihettillåtarintebaraobekvämatankar,utanmöjliggörocksåökatutbyteochvälstånd.

Detärintealltidmangillardetenmeningsmotståndareuttrycker.Mendetinnebärinteattdetärrättattåkallatingochpolisförattkvävaderasåsikter.EttoroväckandeexempelinträffadeendagefterCharlie-Hebdo-attackennärVeronicaPalm(S)anmäldeBjörnSöder(SD)föratthanpåsinFacebooksidamenatattislamärenvåldsamreligion.IställetförattvässapennanochbemötaSöder,villehonattvårträttssystemskulletvingahonomtilltystnad.Detvarbaraendagefteratthonskrivit”JesuisCharlie”påTwitter.

Yttrandefrihetärettkänsligtämne.Samtidigtsomvårtsamhällevilarpådessaxlartenderardenattkränka,ochgöramänniskorupprörda.Mendetärtrotsalltinteordsomdödar,utanmänniskorsomärbereddaattvidtavåldsammahandlingarmotandra.Vibörävenpåminnaossomatträttenattskrivavadmanvillinteinnebärrättenattblitagenpåallvar,ellerattensbudskapkommerattrespekterasav­meningsmotståndare.Menutanyttrandefrihet,ingenöppenhet,toleransellerjämlikhet.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons

  Yttrandefrihetenärengrundbultivårtdemokratiskasamhälle,ävendådenärobekväm.

  Foto: Zefrog/Alamy/Alamy Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X