Annons
X
Annons
X

Bakgrund:PolismordeniMalexander

MedfritagningenavdenlivstidsdömdeTonyOlssonskrivsettnyttkapiteltillettavlandetsmestuppmärksammademordfall–mordenpåtvåpolismäniöstgötskaMalexanderden28maj1999.

Av TT
BildfrånrånetiKisasomföregickmordeniMalexander.

BildfrånrånetiKisasomföregickmordeniMalexander.

PolismännenOlleBorénochRobertKarlströmskötsihjälmedsinaegnatjänstevapennärdepåenlandsvägiMalexanderförsöktestoppatremänsområnatÖstgötabankeniKisapå2,6miljonerkronor. DetrerånarnavardetungtkriminelltbelastadeTonyOlssonochAndreasAxelssonsamtdenföredettalegosoldatenJackieArklöv. AxelssonskadadesisambandmedskottlossningenochgrepspåvårdcentraleniBoxholmstraxeftermorden.JackieArklövgrepstredagarsenareavpolisiTyresösöderomStockholm.Isambandmedgripandetskötshaniryggen.

TonyOlssonhöllsiggömdochlyckadestvådagareftermordenflytillCostaRica.HanfickgodhjälpavsinfästmösommittinattendygnetefterdådenbegavsigfrånStockholmföratthämtaupphonomiBoxholm.Därifrånkördede,viaenpolisspärrsomdeklararsigoupptäcktaigenom,tillHamburgiTysklandvarifrånOlssontarettflygtillCostaRica. EndrygveckasenarebrytersigpoliseniniTonyOlssonshyrdavillautanförhuvudstadenSanJosé.Därhittasendelavrånarbytet,omkringenmiljonkronor. TonyOlssongickmedpåattlåtasigutlämnasfrånCostaRicaochåterbördadesefterdiversebyråkratisktkrångeltillSverigeefternågraveckor.Fästmöndömdestillettårsfängelseförblandannatskyddandeavbrottsling.

Detrerånarnaåtaladeshösten1999förgrovtrån,mordochmordförsökochdömdesibörjanav2000tilllivstidsfängelse.Domarnaöverklagades,menstodfastisåvälGötahovrättochHögstadomstolen. Sommaren2001erkändeJackieArklövattdetvarhansomskötpolismännen.Riksåklagarenbeslutadedockattinteåterupptaförundersökningen. TonyOlssonharettdigertbrottsregister.Hanhamnadeifängelseredansom18-åringochtillbringadestoradelarav1990-taletifängelseförstölder,rånochförberedelsetillmord.Blandannatläthanensprängladdningdetoneraunderenbilochhotadeenpizzaägareochhansfamiljtilllivet.

Annons
X

TonyOlssonvärvadessomungtilldennynazistiskaRiksfronten,ochblevsenareledareförorganisationeniÖrebro.Imittenav1990-taletbildadehantillsammansmedblandandraJackieArklövochAndreasAxelssondennynazistiskaorganisationenNRA.

POLindström/TT

Annons
Annons
X

BildfrånrånetiKisasomföregickmordeniMalexander.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X