Annons
X
Annons
X

”Backarregeringenfrånministrarnaslöfte?”

EnoberoendeinstitutionfördemänskligarättigheternaskulleinrättasiSverige.MinistrarnaWallströmsochBahKuhnkesbudskapochåtagandevartydligamenvarföråterspeglasintedennabeslutsamhetiåretsbudgetproposition?Detskriverrepresentanterförsexorganisationer.

DEBATT|MÄNSKLIGARÄTTIGHETER

Sverigebehöverenoberoendeochkraftfullmänniskorätts-institutionsomgranskar,skyddarochfrämjarallasmänskligarättigheterivårtland.

IjuliiåraviseradeutrikesministerMargotWallströmochkultur-ochdemokratiministerAliceBahKuhnkeattregeringentänkerföreslåförriksdagenattenoberoendeinstitutionfördemänskligarättigheternainrättasiSverige.Ettvälkommetbeskedsomdetsvenskacivilsamhälletarbetatförochväntatpålänge.FNharupprepadegångeruppmanatSverigeattienlighetmedinternationellaprinciperinrättaeninstitutionsomgranskar,skyddarochfrämjarmänskligarättigheterpådetnationellaplanet.FNharävenerbjuditSverigestödiprocessen.AvEU:smedlemsländerhar17stater,blandannatDanmarkochFinland,inrättatsådanainstitutioner.MotbakgrundsåvälavSverigesstoltatraditionatthävdamänskligarättigheteriandraländersomderättighetskränkningarsomfaktisktskerivårtlandärdethögtidattvigördetsamma.

WallströmsochBahKuhnkesbudskapochåtagandevartydligamenvarföråterspeglasintedennabeslutsamhetiåretsbudgetproposition?Närvinugranskarbudgetenförattsehurdenkommandeinstitutionenskafinansierasfinnervi–ingenting.

Annons
X

Ibudgetpropositionenmeddelarregeringensomtidigareattenstrategiförmänskligarättigheterskatasfram,ochnämnerattenviktigdelavstrateginärattföreslåettinrättandeavenoberoendenationellmänniskorättsinstitution.Menbudgeteninnehålleringatidsramar,riktlinjerellerkonkretaförslag.Intehellerärnågraextrafinansiellaresurseravsattatillarbetetmedvaresigstrateginellerinrättandetavmänniskorättsinstitutionen.

EnnystrategiförmänskligarättigheteriSverigebehövs,ochviharväntatifemårpåensådan.Menattgörainrättandetavenmänniskorättsinstitutionberoendeavregeringensstrategiärintenödvändigtochriskerarbaraattytterligarefördröjaprocessen.Detärdärförmycketolyckligtattregeringennutyckssestrateginsomenförutsättningförattinstitutionenskakunnabliverklighet.Institutionenskavaraoberoendeochsorteraunderriksdagenförattsjälvständigtkunnagranskadetoffentliga,vilketinnefattarregeringen.Vårbestämdauppfattningärdärförattinstitutionenbörkommaförst,ellerivartfallintegörasberoendeavenregeringsstrategi–vilketocksåvarhurvitolkadebudskapetfrånMargotWallströmochAliceBahKuhnkeisomras.

Viharväntatlängenog.Nukrävshandling.Sverigebehöverenoberoendeochkraftfullmänniskorättsinstitutionsomgranskar,skyddarochfrämjarallasmänskligarättigheterivårtland.Dedubblabudskapviseräroroandeochmanarintetillförtroendeförregeringensledarskapifrågan.Därförkrävervi,undertecknandemänniskorättsorganisationeriSverige,nubeskedfrånansvarigastatsråd.Skaviförståbudgetpropositionensomattregeringenbackatochattenmänniskorättsinstitutionintelängreärenprioriteradfrågaförregeringen?Ominte,närkanviförväntaossenoberoendemänniskorättsinstitutionsinrättande?

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  RobertHårdh

  chefCivilRightsDefenders

  AnnaLindenfors

  generalsekreterareAmnestyInternationalsvenskasektionen

  AleksanderGabelic

  ordförandeSvenskaFN-förbundet

  JennyJanssonPierce

  generalsekreterareFondenförmänskligarättigheter

  StigNyman

  ordförandeHandikappförbunden

  MariaJohansson

  ordförandeLikaUnika

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X