Annons
X
Annons
X

Attvaraateistärintedetgivna

Detfinnsingenmotsättningmellanatttropåvetenskapochattvaradjuptreligiös.EnoförmågaatttropåGudiettsekulärtsamhälle,skaintetasförsjälvklart,skriverTuveSkånberg(KD).

BRÄNNPUNKT|GUDSTRO

DetärorimligtnärateistervillhävdasinoförmågaatttropåGudsomdetnormala,somdetsomskavaranormerandeförossövriga. TuveSkånberg

Detsomärdyrbarastilivetkanintevetenskapenbevisa.Detliggerutanfördesskompetensattyttrasigomentavlasskönhet,omettmusikstyckeärvackert,omkärlekfinnselleromGudsomsorg.

Detfinnsfaktisktmänniskorsomsaknarförutsättningarattupplevanågotavdetta.Någraärtotaltfärgblinda,ytterligareflerärfärgblindaförskillnadenmellangultochblått,och8procentavmänärfärgblindaförskillnadenmellanröttochgrönt.Medföddamusi,tondövhet,finnshosenav25personer.Dekanintehöraskillnadmellansmåintervaller,somenhalvton,menvälpåstörretonintervaller.Forskareharuppskattatattupptill10procentavbefolkningenharenstörningiförmåganattkännaempati,medkänsla,ochuppvisarnågonellerfleraegenskapersomärstarktförknippademedpsykopati.Meningensomärfärgblind,tondövellersaknarförmågatillempatiskullemedtrovärdighetkunnaförnekaförekomstenavskönhetikonstochmusik,ellerkärlekensverklighet.Trotsattingetavdettagårattbevisa.

Annons
X

OmGudfinnsellerintekanintehellerbevisasvetenskapligt,omdetärbådetroendeochateisterense.DärförblirdetsåorimligtnärateistervillhävdasinoförmågaatttropåGudsomdetnormala,somdetsomskavaranormerandeförossövriga.Somomettsekulärtsamhälle,ettsamhälleutanreligion,skullevaravärtatteftersträva.

AntaletmänniskorivärldensomsägersigintekunnatropåGudellerpåettlivefterdettaärmycketlitet.EnligtforskarenRobertSawyer, CalculatingGod(2000)tror96procentavvärldensbefolkningpåGudellerenhögremakt.PhilZuckerman, Atheism:ContemporaryRatesandPatterns(2005)beräknarsiffrantill92procent.

Idenmiljösomunder1900-taletharvaritmestutsattförrationellkritikavreligion,dennaturvetenskapligaforskningen,ärändådeflestaforskaretroende.75procentavallaforskareivärldentrorpåGud,uppskattarReligionWatchNewsletter(1998,13:8).Tillochmedi1900-taletsmestrationalistiskaforskningsmiljö,denpåamerikanskauniversitet,hargudstronintegåtttillbakaunderdesenastehundraåren.1914gjordeJamesLeubaenundersökningblandUSA:sforskareomderassynpåGud.40procenttroddepåenGud.40procenttroddeinteoch20procentvarosäkra.1996upprepadesundersökningenavEdwardLarsonochLarryWitham,ochdåtrodde40procentpåGud,45procenttroddeintepåGudoch15procentvarosäkra.Sammasiffrorgälldeistortförtronpåettlivefterdetta.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  StephenJayGould,enavvärldensfrämstaevolutionsbiologer,hävdaribokenRockofAges(2002)attkristentroutmärktkanförenasmedattvaraenframståendenaturvetenskapligforskare.HankonstaterarattmångaavdeabsolutfrämstaforskarnatrorpåGud:”Antingenärhälftenavminakollegerenormtdumma,ellersåärdetfulltmöjligtattförenadarwinismenmedkonventionellreligiöstro–ochlikamöjligtattförenadenmedateism.”

  Detärlikaorimligtattlåtaateisternavaradetnyasekulärasamhälletsarkitektersomatthatondövatillmusikrecensenter,färgblindatillkonstkritikerochempatilösatillvårdpersonal.

  TUVESKÅNBERG(KD)

  riksdagsledamot,direktorförClaphaminstitutet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X