Annons
X
Annons
X

P J Anders Linder: Attstruntaiskolanmåstebliomöjligt

BildlärarenElisabethEricsonskaskrivaöver500omdömenomelevervarjeår.Dessutomskahonskötaenhelräckaandraadministrativaochpraktiskagöromål.Ja,ochsåundervisa.InteundrapåatthonochhenneskollegerkännersigpressadeochattanmälningarnafrånskolantillArbetsmiljöverketökar,somSvDkunde rapporteraigår.Påmångahållhardetredantidigarevaritproblemmedslitnamiljöer,bullerochstök,ochnukommerökadbyråkratisomlökpålaxen.

Lederalldokumentation,allaindividuellautvecklingsplanerochallrapporteringtillattskolanblirbättrepåsittkunskapsuppdrag?InteattdömaavSverigesalltsämreresultatideinternationellajämförelserna.Juflerblanketterlärarnaskafyllai,destosämretycksdetgåföreleverna.

Riktigtsåenklaärvälinteorsakssambanden,menSvD:snyhetpåminneromattskoldebattenbehöverskiftafokus.Underlångtidhardenhandlatomdetövergripandeochnationella:lagar,reglerochkunskapsmål.Detharvaritalldelesnödvändigt,mennärettnyttregelverknukommitpåplatsmåsteuppmärksamhetenflyttastilldendagligapraktiken.Hurledsochstyrsskolan?Hurfungerardenivardagen?

Annons
X

UtbildningsministerJanBjörklundärintehuvudmanfördenoffentligaskolan;detansvaretliggerhos290kommunfullmäktige.Ledarskapsansvarochpedagogisktansvarfinnshosskolledarna.

Omintekommunpolitikerochrektorergerlärarnabättreförutsättningarattgöraettbrajobb,kommerresultatenattfortsättafalla.

Detärenoroandetanke.Visstfinnsdetkommunersomsätterskolfrågornaipolitikensmitt,menalltföroftamötsdeavettförströttintressehosdemsombestämmer.Skolverkettecknarennedslåendebildisinfärskarapport Kommunalthuvudmannaskapipraktiken.Kommunalrådenochdeandraverkligamakthavarnabestämmerompengarnaochställerbudgetkravmenansträngersiginteförattfåbraåterkoppling.Manbetraktardenationellamålensomorealistiskaambitionerochlåterverksamheterrullapåtrotsattdeintehålleracceptabelkvalitet.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Närtoppolitikernainteställerrättresultatkravpåförvaltningscheferna,mötsintehellerrektorernaavrättförväntningar,ochislutändenblirdetlärareocheleversomdrabbas.

  Energinläggspåalltingannatänundervisningen.Vårtsystemmedenkommunaliseradskolakräverattkommunpolitikernaärskolpolitiker.MenomdetskabliverklighetkrävsenkraftinsatsintebaraavSkolinspektionenutanocksåavlokalamedierochopinionsbildareochdepolitiskapartiernanationellt.Detmåsteblipolitisktomöjligtförkommunalrådattintevetavadelevernalärsig.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X