Annons
X
Annons
X
Svenskt flykting­mottagande

"Desomfåttavslagmåsteåtervändasnabbare"

IdagpubliceradeMigrationsverketsinnyaprognos.Antaletasylsökandeväntaslandamellan70000och140000för2016.SvDharsamlatreaktionerpåbeskedet.

Bild 1 av 9

•EnligtdennyaprognosenfrånMigrationsverketpåtorsdagenkommermellan70000och140000asylsökandetillSverigeiår,medsiffran100000somhuvudscenario.Mensiffranärmycketosäker.

•Ihuvudscenariotför2016antasantaletensamkommandebarnutgöra18000.MenMigrationsverketangerettspannpåmellan27000idethögstaberäkningsalternativetoch12000idetlägsta.Förraåretkomdrygt35000.

•Migrationsverketräknarmedattdentotalakostnadenförmigrationochintegrationsåtgärderunder2016blirdrygt59miljarderkronoromantaletasylsökandehamnarpå100000.

SvDharsamlatdepolitiskapartiernasreaktionerpåprognosen:

Moderaterna:"Inteöverraskandesiffror"

ModeraternaspartiledareAnnaKinbergBatra.

ModeraternaspartiledareAnnaKinbergBatra. Foto: LarsPehrson

ModeraternaspartiledareAnnaKinbergBatrasägertillSvDatthoninteärförvånadöverprognosen.

–Jagärinteöverraskadöversiffrorna,somvisarattviännuintetagitossigenomkrisen.

KinbergBatraberättarattdetärviktigtattdedelarsompartietkomöverensommedregeringenihöstasnuverkligentillämpas.

–Lagstiftningenkringdetillfälligauppehållstillståndenmåstetillämpas.Vimåsteocksåsetillattdeasylsökandesomintefårstannamåsteåtervändasnabbare,blandannatmåstedettaskeviaavtalmedAfghanistan,sägerKinbergBatra(M).

MenomåtgärdernaintehjälperärMöppnaförattvidtanya.

Annons
X
Annons
X

Bild 2 av 9

Miljöpartiet:"Storosäkerhet"

MariaFerm,miljöpartietstalespersonförmigration.

MariaFerm,miljöpartietstalespersonförmigration. Foto: HenrikMontgomery/TT

IenskriftligtkommentartillSvDsägermiljöpartietstalespersonförmigration,MariaFerm,attMigrationsverketsprognospräglasavstorosäkerhet.

–Eftersomdetärsvårtattbedömavadsomkommerattskeivärlden.Mendetärviktigtattmottagningssystemetförbättrassåattdetfungerarvälbådeitidernärdetkommermångaochnärdetkommerfå,sägerMariaFerm.

IochmedattregeringenihöstasvaldeattvidtaåtgärderförattminskaantaletflyendetillSverige–saMiljöpartiet–hitmenintelängre.

"Sharnusagtattdekantänkastatillfleråtgärderomsåbehövs,vadsägerniomdet?"

–JagförutsätterattministernsyftarpåhurflerländeriEuropakantaettstörreansvarochhurvikanfåtillenbättrefördelningavmottagandeinomEU.Ävennärdetkommertillkapacitetshöjandeåtgärderinommottagningssystemetsåattnyanländasnabbtkanetablerasisamhället,skriverFerm.

Annons
X
Annons
X

Bild 3 av 9

Socialdemokraterna:"Följerveckaförvecka"

MorganJohansson(S)migrationsminister.

MorganJohansson(S)migrationsminister. Foto: MarcusEricsson/TT

EnligtmigrationsministerMorganJohansson(S)harSverigeingenchansattklaraMigrationsverketsövrescenario,med140000asylsökandeunder2016.

–Vimåstestyramotdetlägstascenariotochhelstunderdet.Därgårgränsenförvadvikanklaraav.Justnuliggerårstaktenpåhälften.

Menregeringenföljerutvecklingen”veckaförvecka”.

–VikommerinteattförsättaSverigeisammasituationsomunderhösten.Omsiffrornaökarfårvividtaytterligareåtgärder,sägerJohansson.

Migrationsministernvilleunderpressträffeninteuttalasigomvilkaytterligareåtgärdersomkanbliaktuellaomantaletasylsökandeökarkraftigt.HanvillehellerintebesvarafråganomhantrorattSkanfåmedsigMPpåytterligareregleringar.

Prova SvD digital i 1 månad – helt gratis!

Annons
X
Annons
X

Bild 4 av 9

Centerpartiet:"Nyareformerbehövs"

CenterpartietsmigrationspolitiskatalespoersonJohannaJönsson.

CenterpartietsmigrationspolitiskatalespoersonJohannaJönsson. Foto: VilhelmStokstad/TT

EnligtJohannaJönsson,migrationspolitisktalespersonförCenterpartiet,harfleraavdeandrapartiernaalltförlängetalatensidigtomattvolymernamåstener.

–Migrationsverketsprognosöverasylsökandeiår,somtillochmedverketsgeneraldirektörtalarommedytterststorreservation,understrykerdetsomviiCenterpartiethelatidenpåtalat:Nuärdetännuviktigareattgenomförareformer.

CenteranserattSverigenumåstetatagiproblemen.

–Omdetråderbristpågodemänförensamkommandeflyktingbarnmåstevisetillattdenfråganordnas.Omdetärbristpålärareochskollokalermåsteresursersättaspådetta,sägerJohannaJönsson(C).

Annons
X
Annons
X

Bild 5 av 9

Kristdemokraterna:"Detärosäkrasiffror"

KristdemokraternasmigrationspolitiskatalespersonAronModig.

KristdemokraternasmigrationspolitiskatalespersonAronModig. Foto: UlfPalm/TT

KristdemokraternasmigrationspolitiskatalespersonAronModiganserattdetviktigastejustnuärattföljautvecklingen–inteminstmedtankepåvilkeneffektdeåtgärderregeringenvidtogtidigareharpåantaletasylsökande.

–Detgårinteattsägaannatänattdetärosäkrasiffror,ävenomdetärenhögsiffra.MensiffrornaärivissmeningennedskrivningfråndenprognosenMigrationsverketskrevioktober.

ModigvilliställetlyftablickenfrånSverigeochtaruppsituationenpåflyktinglägreniandradelaravvärlden.

–EttstortproblemärattdemänskorsomflytttillexempelfrånSyrienvälframmeiLibanonochJordanienserattdetdärintefinnsnågotattbyggasinalivkring.OmviintelyckasmedattflyktingarnaiexempelvisJordanienochLibanonfårettbättrelivkommerdeattfortsättaflyttavidarenorrut.

Annons
X
Annons
X

Bild 6 av 9

Vänsterpartiet:"Vimåstevärnaasylrätten"

VänsterpartietsmigrationspolitiskatalespersonChristinaHöjLarsen.

VänsterpartietsmigrationspolitiskatalespersonChristinaHöjLarsen. Foto: VilhelmStokstad/TT

Vänsterpartietsmigrationspolitiskatalesperson,ChristinaHöjLarsen,menarattsiffrornavisarattSverigeintekangömmasigfrånomvärlden–menärnogamedattvimåstevärnaomasylrätten.

–Detärjusiffrorsomdetärenormosäkerhetkring,ochdevisarmedväldigtstortydlighetattEuropaochSverigeintekangömmasigföromvärlden.

VänsterpartietsanserattnärEUintekanenasiflyktingfråganmåsteNordenvisavägen.

–Vimåstevärnaomasylrättenochdenordiskavänsterpartiernaanserattdenordiskaländernabordesamarbetaiställetförattdeltaien"racetothebottom".NordenmåstesättapresspåEUochintepåflyktingarna.SamtidigtmåsteUNHCRgesenstörrerolliattfördelaflyktingarmellanländerna,sägerHöjLarsentillSvD.

Annons
X
Annons
X

Bild 7 av 9

Sverigedemokraterna:"Inteheltoväntat"

MarkusWiechelmigrationspolitisktalespersonförSverigedemokraterna.

MarkusWiechelmigrationspolitisktalespersonförSverigedemokraterna. Foto: ClaudioBresciani/TT

MarkusWiechelsomärmigrationspolitisktalespersonförSverigedemokraternaärinteförvånadöversiffrorna.

–Detärinteheltoväntatochtyvärrsåserdetutsomdetgör,ochdetkommerintevarasåstorskillnadijämförelsemedförraåret.

WiechelvillnuattSverigegårutstenhårtochverkligengöralltförattstoppaattflerflyrtillSverige.

–Vimåsteförstfåtillettskifteipolitiken,dettagenomattMsamtalarmedoss.Sedanmåstevistängavåragränser.

Sverigedemokraternavillocksåattflyendesombeviljadespermanentauppehållstillståndförraåretskafåtemporära.

Annons
X
Annons
X

Bild 8 av 9

Liberalerna:"Regeringenärnärsynt"

FredrikMalmintegrationspolitisktalespersonförLiberalerna.

FredrikMalmintegrationspolitisktalespersonförLiberalerna. Foto: ClaudioBresciani/TT

Liberalernasintegrationspolitiskatalespersonriktarhårdkritikmotregeringenefterprognosensompresenteradesidag.

–Statsministernhadefelnärhanidecembersaattflyktingkrisenvaröver.Detstämmerinte,sägerFredrikMalm(L)

MalmanserattdetkommervaraenfortsattinströmningtillSverigeävendettaår.Hantyckerattregeringenärnärsyntochattdetnubehövsstörrereformerochriktigaåtgärder.

–Detviktiganuärattfånerhandläggningstidenförasylsökande.Attpersonersomkansäkrasinidentitet,ochsomsäkerhetspoliseninteharnågrainvändningarpå,mycketsnabbareskafåbifall.

–Påsammasättnärmanvetattpersonermedmycketstorsannolikhetintekommerfåbifall,såbordeocksådenprocessenkunnasnabbaspå.Genomattblandannatgöradetsvårareförpersonerattöverklagasittärende.

Annons
X
Annons
X

Bild 9 av 9

Migrationsverkets:"Krisenärinteöver"

AndersDanielsson,generaldirektörpåMigrationsverket.

AndersDanielsson,generaldirektörpåMigrationsverket. Foto: AndersWiklund/TT

MigrationsverketgeneraldirektörAndersDanielssonsaunderpresskonferensenattkrisenärlångtifrånöver.

–Flyktingkrisenärintepånågotsättöver.VaddetfårförkonsekvenserförSverigeärförenatmedsåoerhörtmångaosäkravariabler,sägerhantillTT.

DanielssonkonstaterarattMigrationsverketsanslagintekommeratträckaför140000asylsökande.

–Nej,detkommerdetattintegöramendetärintedetviskriveridenhärprognosen.DetblirenfrågaiaprilnärvivethurutvecklingenbliriEuropa.

Annons
Annons
X
Annons
X