Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

Astri Bergman Taube – ett konstnärsliv AstriTaubessvåraval

ISKUGGANAVEVERTHonvarbegåvadelevtillCarlMillesnärhonmöttetrubadurenochrikscharmörenEvertTaube.”AstriBergmanTaube–ettkonstnärsliv”berättaromskulptörensomvaldeettlivsomhjälpredaochlojalhustru.Mankaninteundgåattgripasavhenneslivsöde,skriverLarsLönnroth.

AstriTaubeiateljénmedskisstill”Flickaikortkort”.SkulpturenärplaceradiSundsvall.

AstriTaubeiateljénmedskisstill”Flickaikortkort”.SkulpturenärplaceradiSundsvall. Foto: JAKOBFORSELL

Astri Bergman Taube – ett konstnärsliv

Författare
Genre
Sakprosa
Förlag
Warne förlag

200 s.

EvertTaubestrofastamakahettesombekantAstri.Oftaharhonhyllatssomsångmö,kärleksfulltliknadvidennyutsprungen”rooos”ochiblandävenvidenklippa,idetsenarefalletföratthonhöllordningpåfamiljenochekonominnärnationaltruba­durenvaruteochslarvade.DockvilleAstriBergmanTaubelångthellreblihylladförsittegetkonstnärskap.Sombegåvadskulptör,elevtillCarlMillesochtillsinegenpappa,konstgjutarenHermanBergman,visadehon­tidigtframfötterna,menäktenskapetmedEvertgavhennefåchanserattpåallvarägnasigåtsittyrke.Häröversuckadehonidagbokenmenaldrigoffentligt,obrottsligtlojalsomhonvarmotsinman.

Efterhennesdödhardetdocksattsigångettbehjärtansvärtprojektförattgehenneupprättelsesomkonstnär.DrivandekraftiprojektetharvaritförralandshövdingsfruniGöteborg,BrittmoBernhardsson,somhäromåretmedstödavAstrissonSven-Bertil,drottningSilviaochandrabemärktapersonertoginitiativettillenuppmärksammadretrospektivutställningavAstriTaubeskonstpåRöhsskamuseet.Ettslagsbiprodukttilldennautställningärdennuutgivna,riktillustreradebokenAstriBergmanTaube–ettkonstnärsliv,författadavbibliotekarienPiaSchmidtdeGraaf,ansvarigförTaube-arkivetvidGöteborgsuniversitetsbibliotek.VidsidanavAstrisegnateckningarochfotonurhenneslivinnehållerbokenettstortantalfärgbilder,somdenskickligevästkustfotografenHåkanBergtagitavhennesskulpturerochhantverksprodukter.

ÖvertygardåbokenläsarenomattAstriTaubeverkligenvarenbetydandekonstnär?Pådenfrågankanmansvarabådejaochnej.Utantvivelvarhonenlysandehantverkareochvirtuostskickligsomporträttskulptör,specielltnärdetgälldeattskildrabarnochclownerpåettkärleksfulltochroligtsätt.HithörocksåhennesskulptureravEvert,somjusjälvvarbådeettstortbarnochenstorclown.

Annons
X

Detfinnshumor,medkänslaochlivsglädjeidetmestahongör,intebaraiskulpturernaavbarnutanocksåihennesteckningarochfärglitografier,oftamedmotivurdennärmastefamiljekretsen.Dockförefallermigendelavhennesskulptureravnotabiliteter(SelmaLagerlöf,AlbertBonniermedflera)hakaraktäravkonventionellabeställningsarbeten,ochnågraavbarnskulpturernatycksmigsmånättaochidylliskaiöverkant.NågotalldelesegetformspråkfickjuAstriTaubetyvärrintetidattutvecklaundersittansträngandelivsomEvertsmaka,sångmöochständigahjälpreda.

Oavsetthurmanställersigtillhenneskonstkanmaninteundgåattgripasavhenneslivsöde.IställetförattsjälvberättaharPiaSchmidtdeGraafkloktvaltattfördetmestalåtabrev,dagböckerochandraarkivhandlingartalaförsigsjälva.PådetvisetkommermanAstriTaubeförunderligtnäraiallahennessorgerochbekymmermenocksåidenglädjesomhonutantvivelfickutavsamlivetmedsinoregerligetrubadurochderasgemensammabarnochbarnbarn.

MankännerstarktmedhennenärhonsomungflickatvekaromhonverkligenskallvågasatsasinframtidpådenäventyrligeEvertelleromhonhellreskallföljaföräldrarnasönskanochbrytaheltmedhonomförattiställetsatsapåenegenkonstnärskarriär.Närhonsedangiftsig,levermanmedihennesförsörjningsbekymmerochbesvikelseförattdenegnakonstnärskarriärenmåsteläggaspåhyllan–menocksåihennesentusiastiskasträvanattbyggauppSjösalatillfamiljenssommarparadis.ManförskräckspåhennesvägnarnärenmentalsjukkvinnaefterhandbörjarförföljafamiljenTaube–ochmansörjermedhennenärdennakvinnatillslutbrännerSjösalatillaska.

FörstnärAstriTaubesbarnblivitmedelåldersochhennesomåttligtfolkkäregemålgåtthädanpå70-taletkanhonvid78årsålderäntligenunnasiglyxenattvarakonstnärpåheltid.Menlyxenvararbaranågrafåår,eftersomhonavlider1980.

DethärärenboksomäroumbärligförallaEvertochAstri­Taubesvänner.Menocksåförvarochensomengagerarsigidenpåsenareåroftadiskuteradefråganhurettkonstnärsäktenskapskallkunnafungerautanattdenenaparten–vanligenkvinnan–måsteoffrasigfördenandre.

Annons
Annons
X

AstriTaubeiateljénmedskisstill”Flickaikortkort”.SkulpturenärplaceradiSundsvall.

Foto: JAKOBFORSELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X