Annons
X
Annons
X

Askanblirgigantisktmiljötest

(uppdaterad)
EnpassagerareväntarpåKrakowsstängdaflygplatsiPolen.

EnpassagerareväntarpåKrakowsstängdaflygplatsiPolen. Foto: AP

PERSPEKTIVASKMOLNET

Iblandblirviruskigtpåmindaomhursnabbtvårannarssåvälfungerandeinfrastrukturkanbrakaihoptotalt.DenhärgångenärdetEyjafjallajökullsommedsittutbrottparkerarmerpartenavEuropasflygplanpåmarken.

Konsekvensernaärförståsenorma,inteminstfördemänniskorsomblivitstrandsattaienfrämmandestadnågonstansivärlden,utannågonstansattbo,kanskeutanpengarpåfickanochutanenaningomnärdetgårattkommahemigen.

Mendetfinnsävenandraaspekter.TillexempelskriverKlimatmagasinetEffektatt”inomloppetavtimmarharvulkanenpåIslandlyckatsmeddetsomvarkenregeringar,klimataktivisterellernågonannanförmåtthittills–attbegränsamänniskansutsläppavväxthus-gaser”.

Annons
X

Engrovuppskattningärattitorsdagsochfredagssparadesmerän2,5miljonertonkol-dioxidutsläppiEuropa.

EnligtuppgiftspyrEyjafjalla-jökullintenågrastörremängderkoldioxid.Möjligenkommerpartiklarnatillochmedattkylanerdenglobalamedeltemperaturensomharvarithögunderdethäråretsförstamånader.

Endelandramiljöeffekterärattvänta.Varhamnarsvavel,klorochandraotrevligagifterfrånröken?Hurstoraärskadornapånaturennärmastvulkanen?Harpartiklarnapåverkatmänniskormedluftrörs-problem?

Mensituationenkanocksåfåbetydelseförmiljönpåandrasätt.Baraförattflygenstårstillakaninteannanverksamhetställasiväntläge.Plötsligtkanenvideokonferensblidenmesteftertraktademötesformen,närdetintegårattswischatillettkontoriEuropaöverdagenförettmöte.

Genomårenharmångaberäkningarvisathurmyckettid,pengarochmiljösomsparasomföretagenminskarsittresande.Mångaharsåsmåningombörjatseöversinareserutiner,menärligttalatharteknikenförvideomötenintealltidvaritsålysandeochpionjärernafickkämpameddåligabilder,ljudsomintesynkademedbildenochannatsomgjordedevirtuellamötenamindrelyckade.

Numeraärteknikeningetproblem,såännuflerresorskullekunnaersättasmedvideo-möten,kanskeävenfördenlillaklickflygresenärersomstårförkanskesåmycketsomhälftenavflygetsklimatpåverkandeutsläpp.

Nuingårvälintevulkanutbrottidevardagligariskbedömningarna.MenEyjafjallajökullkaninspireratillmindremiljöbelastandemötesrutiner,

SusannaBaltscheffskyärmiljöreporterpåSvD. susanna.baltscheffsky@svd . se

Annons
Annons
X

EnpassagerareväntarpåKrakowsstängdaflygplatsiPolen.

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X