Annons
X
Annons
X

Askvillinförakronvittnessystem

Kriminellasomvittnarmotsinamedbrottslingarskakunnafåsänktstraff.DetanserjustitieministerBeatriceAsk(M),somförförstagångenöppnarförettsystemmedkronvittneniSverigesomettledikampenmotdenorganiseradebrottsligheten.

(uppdaterad)
HellsAngelsärinteettkriminelltmc-gäng,hävdardesjälva.

HellsAngelsärinteettkriminelltmc-gäng,hävdardesjälva. Foto: AP

Underettmassivtsäkerhetspådraginleddesvåren2011enrekordstorrättegångiKöpenhamn.Totalt16gängmedlemmar,allamedkopplingartillHellsAngelsochstödklubbenAK81,stodinförrätta,misstänktaförblandannatmordförsök.

Dedömdestillsammanlagt135årsfängelse.En25-årigman,tidigaremedlemiAK81,varsåkallatkronvittne.Hanvaldeattangesinakamrater,ochfickigengäldstraffrabattitingsrätten.

DendanskamodellenäreninspirationskällaförjustitieministerBeatriceAsk,somlederdenarbetsgruppiModeraternasomunderrubriken”Bekämpaallabrott”hartilluppdragattvässapartietspolitikinförvalet2014.

Annons
X

Ettavförslagen,somSvDtagitdelav,ärattettsystemmedkronvittneniSverigeskautredas.Tankenärattgärningsmänsombidrartillattutredabrottdesjälvaärinblandadeiskafåettmildarestraff.

–Jagtyckerattdetärdagsattprövadethär.Mångasägerattdetnästanärendasättetattkommaframåtiutredningochlagföring.Detblirjunästansektbetonativissasådanahärkriminellakretsar,ochdetärviktigtatthaincitamentförattfåflerattberätta,sägerBeatriceAsk.

Attbekämpagrovorganiseradbrottslighetärenprioriteradfrågaförregeringen,förklararhon.TillexempelharaktionsgrupperinrättatsvidåttapolismyndigheterochRikskriminalpolisen.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Menefterflerastörreutredningarochrättegångardrarjustitieministernnuslutsatsenattdetkrävsytterligareåtgärder.”Allvarligbrottslighetsomtillsinkaraktärärorganiseradäroftasvårutreddeftersommångasomkommitikontaktmedsådanbrottslighetintevågarellervillberättaomden”,skriverdenmoderataarbetsgruppenisittförslag.

  –Mankanoftautredaochlagföravissadelaravdenhärkriminaliteten,meningenvågarberättahurdetegentligenfungerar.Ommaneffektivtvillkommaåtdenorganiseradebrottsligheten,närmannärmarsigsyndikat,måstemanocksåavslöjadeverkligtansvariga.Kronvittnenkanvaraettsätt,sägerBeatriceAsk.

  FörutsättningenattinföradetkontroversiellasystemetiSverige,poängterarhon,ärattenreduktionavstraffetinte”uppfattassomstötandeelleransesförringanågotväsentligtmotståendeintresse”.Ochfråganärinteenkel,konstaterarBeatriceAsk.

  –Igrundenärjagväldigtbestämdöverattpåföljdenskavaraproportionerligiförhållandetilldetbrottmanharbegått.Mendethärärentypavbrottslighetdärkomplikationernaärsådanaattmankanbehövasänkaribbanförattfaktisktberätta.

  Kritikernatillkronvittenbefararblandannatattantaletfalskavittnesmålidomstolarnakommerattöka.MendetargumentetavfärdarBeatriceAsk.

  –Detärintesåattmanheltplötsligtkommerattbörjapratavittochbrett,utandetärsnararesåattdetidagärknäpptystidessakretsar.Dethärkanvaraettsättattfaktisktöppnaupp.

  Testadigisenasteveckornasnyhetsquiz

  V40|Vadmisstänkspartiledarenför?

  quiz.svd.se

  V39|Vadheterdenomstriddaboken?

  quiz.svd.se

  V38|Bästbetaldafotbollsspelaren?

  quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  HellsAngelsärinteettkriminelltmc-gäng,hävdardesjälva.

  Foto: AP Bild 1 av 2

  HellsAngelsmedlemmarhälsarpådeåtaladeutanförrätteniGlostrupisambandmedenuppmärksammadrättegångiDanmarkförtvåårsedan.

  Foto: NILSMEILVANG/SCANPIXDANMARK Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X