Annons
X
Annons
X

SvD Ledare: Ännuenskandalharavslöjats

LEDARE|SVD

DagensNyhetersserieomCaremaförraåretskakadeomSverige.Ingenkundekännasigoberördavdemissförhållandensombeskrevs.Detvarhemskainteriörersomavslöjades.IkölvattnetavartiklarnaomKoppargårdenblevCaremasymbolförbådeenbranschochettsättattbedrivaoffentligverksamhet.Caremagavdenprivatdrivnaäldreomsorgenettansikte.Ochdetvarintesnyggt.

Envanlig,ochmedrätta,upprördfrågavaromdetverkligenärmöjligtattvåragamlabehandlaspåettsåovärdigtsätt?

Möjligtärdetnogtyvärr.MenattdömaavdengranskningavDN:srapporteringsom DagensSamhällenuhargenomförtärCarema/Koppargårdenintedetstorabeviset.VårdenblevintesämrenärCarematogöverochbemanningendrogsintened.Caremaharintehellerförsöktmörkaproblem.IställetverkarhelahistorienkokanedtillkonflikterochoheligaallianseristadsdelenHässelby-Vällingbymedenannanbesättningavskurkrollerna.

Annons
X

DetkansäkertfinnsflerbottnarihistorienomKoppargården,menDS:sgranskningärfullttillräckligförattdraslutsatsenattDNintehadefulltäckningförsinakategoriskapåståendenochnegativabild.

FalletCaremaärenstudieimediersmakt,menocksåavpolitikersbristandemodatttaredapåfaktiskaförhållandenförstochsedanuttalasig.DetbådeförvånarochinteattDS:sgrävvarkenharfåttfartpåpolitikernaellerjournalistkåren.Menbättredåatttadetsomenuppmaningtillsjälvrannsakan(ävenpådennaledarredaktion)änattförträngagranskningeniDagensSamhälle.

Fördethärblevresultatet:

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  •Caremasvårdtagareharknappastkäntsigbättreavhurderasomsorgsgivareharbeskrivits.

  •Caremasanställda–ochanställdahosandraprivatavårdgivare–harblivitochkäntsigskuldbelagda.

  •Caremasomföretagharliditskada.

  •Enskildakommunalatjänstemänhardrabbatshårt.

  DesvartaDN-rubrikernaharocksåfåttpolitiskakonsekvenser:Attöppnaoffentligsektorförprivataföretagochinföravalfrihetharvaritväldigtpositivtförmänniskorslivskvalitet.MotståndetfråndentiddåalltvarstatligtellerkommunaltleverdockkvarochDN:sCaremaartiklarharblivitammunitionmottankenpåprivatidetoffentliga.

  Denunderliggandeförklaringen,somsåattsägaocksåutgöranfallsvinkelniDN,komtilluttryckvidettseminariumpåStockholmslänsäldrecentrumdärenavDN:sreportrarframhöllatt”kommunernaochpolitikernaärhelttagnapåsängenavhurkapitalismenfungerar”.Kortsagt,sådanärkapitalismen.

  DN:schefredaktörGunillaHerlitzseruppenbarligenintevärdetavsjälvrannsakan:HonhartvärtomframförtdensynnerligenallvarligabeskyllningenattdetintekanuteslutasattDagensSamhälleharköptsavCarema,ochatttidningendriverenbetaldsmutskastningskampanjmotDN.Etthaverikommersällanensamt.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X