Annons
X
Annons
X

”AnnieLööfbordestöttasavmererfarnamedarbetare”

DetharblåstordentligtkringnäringsministerAnnieLööfändasedanhontillträdde.IdagavslöjadeAftonbladetattnäringsministernochhennesstablåtitskattebetalarnaståförfleradyrakrognotor,ochsnabbtstädatundannärtidningenbörjatbegärautkvitton.StatsvetarenJennyMadestammenarattCenterpartietbordefunderapåattplockainnågraerfarnamedarbetaresomhjälperAnnieLööfattundvikaflerfadäser.

AnnieLööf,partiledare,Centerpartiet
1.Jagönskarmigettparnyalöparskor.Dethoppasjagattjagfåravminman,sådanadärfärgglada,snygga.
2.JaghoppasattopinionssiffrornaförCenterpartietvänderochpekaruppåt.Ochjaghoppasattdenlågkonjunktursomviärmittinneiavtarnågotochattvikanseattflerungafårjobb.

AnnieLööf,partiledare,Centerpartiet 1.Jagönskarmigettparnyalöparskor.Dethoppasjagattjagfåravminman,sådanadärfärgglada,snygga. 2.JaghoppasattopinionssiffrornaförCenterpartietvänderochpekaruppåt.Ochjaghoppasattdenlågkonjunktursomviärmittinneiavtarnågotochattvikanseattflerungafårjobb. Foto: ERIKMÅRTENSSON/SCANPIX

SedanAnnieLööftillträddesomnäringsministerislutetavseptemberförraåretharhongjortenraduttalandensommöttsavhårdkritik:HonharföreslagitattkarenstidenpåettårförhomosexuellasomvillgeblodskaskippasochkritiseratsfördettaavRFSL.IvårasgjordehonuttalandeniSverigesRadiosLördagsintervjusomantyddeatthonkundetänkasigvapenexporttillKina,ochvarhellerintesäkerpåomKinaärendemokratiellerdiktatur.UttalandenaomKinatvingadeshonsedangöraenpudelför.

LÄSMER: SlarväveniLööfsrepresentation

IdagavslöjarAftonbladetattLööfochhennesstablagtöver350000kronorpåinternrepresentationsedanihöstas.NärtidningenbörjadebegärautkvittonageradeCenterpartietsnabbtochtogöverdekrognotorsomskattebetalarnaförsthadefåttståför.

Annons
X

EnligtAftonbladetringdesedanAnnieLööfspressekreterareuppSverigesRadiosEkotredaktionförattförekommarapporteringenomkrognotorna,ochgavenversionsomgickutpåattallthadekommitframtackvareenegeninterngranskningpådepartementet.NågotsompressekreterarenKennethHultgrenocksådelvismedger:

–ViharhaftenrelationmedreporternpåEkothärunderhelaTillväxtverkstidenochdåkändesdetnaturligt,sägerKennethHultgrentillAftonbladet.

OmmansammantagettittarpåAnnieLööfstidigarekontroversiellauttalandenochdensenasterapporteringenomkrognotornaiAftonbladet,hurpåverkardethärförtroendetförhenne?

–Detärklartattdetärproblematiskt.Honhartungauppdragochärsamtidigtenungochoerfarenperson.Detkanfinnasendelhärsomkanrelaterastillbristandeerfarenhet.Ävenomdetintegenerelltbehövervaranågonnackdelattvaraungisådanahärsammanhangfinnsdetändåenheldelsomkundeundvikitsmedenerfarenhetsbankiryggen–dåslirarmanintemedsådanahärfrågor,sägerstatsvetarenJennyMadestamtillSvD.se.

LÄSMER: DärförkanChristinaLugnetintefåsparken

JennyMadestampoängterarattdetärviktigtattframhållaattAnnieLööfgranskas”medskarpareblick”justföratthonärungochkvinna.

–Menhonhargjortflerasnedsteg,detharocksåvaritmycketflosklerihennesutttalanden,stelhetiagerandetochhonharinteövertygat.DetharinteblivitsomCenterpartiethoppatsochtänktsig.Honvaldesjuföratthonhadeenutmärktkommunikativochmedialförmåga,sägerJennyMadestam.

UnderLööfsperiodsompartiledareochnäringsministerharCenterpartietintehellerfåttnågralysandesiffroriopinionsmätningarna,ochiDemoskopsmätningfrånjulilågpartietpåkatastrofaltlåga3,5procent.JennyMadestamkonstaterarattdetfinnsenoroipartietöverattdetintekommitnågonvändning.

–FråganärhurmyckettålamodmanharinomCentern.Jagtrorinteattdeorkarmednågotpartiledarbyte,mendebordefunderaöverhurpartietsbudskapkanstärkasochlåtaerfarnaochförtroendeingivandepersonersomAndersWJohanssonochAnna-KarinHattklivaframochhjälpatill–alltförpartietsvälochve,sägerJennyMadestam.

ÄvenstatsvetarenUlfBjereldkonstaterarattCenterpartietnunärmatsigenkris,ochmåsteprofilerasigskarpareförattfåuppdesvagaopinionssiffrornaochökaförtroendetförpartiet.

–DethäravslöjandetkommerjuväldigtolyckligtförLööfeftersomhongjordebraifrånsigibörjanpåveckan,ochvisadeprovpåbeslutsamhetochhandlingskraftifrågaomTillväxtverketsvd.Dåfannsdetenmöjlighettillenvändpunkt,numåstepartietbörjaomfrånbörjanigen.Detärinteenbrasituationförettpartisometableratsigruntfyraprocentsspärren,sägerUlfBjereld.

SvD.seharsöktLööfspressekreterareKennethHultgrenförenkommentar.

LÄSMER: SkandalengerLööfluft

Annons
Annons
X

AnnieLööf,partiledare,Centerpartiet 1.Jagönskarmigettparnyalöparskor.Dethoppasjagattjagfåravminman,sådanadärfärgglada,snygga. 2.JaghoppasattopinionssiffrornaförCenterpartietvänderochpekaruppåt.Ochjaghoppasattdenlågkonjunktursomviärmittinneiavtarnågotochattvikanseattflerungafårjobb.

Foto: ERIKMÅRTENSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X