Annons
X
Annons
X

Alpinistenklättrarmotnyamiljömål

Detbörjademedenbult–ochslutademedkedjanPatagoniasomärenpionjärinommiljöochhållbarutveckling.

YvonChouinard,grundareavfirmanPatagonia.

YvonChouinard,grundareavfirmanPatagonia. Foto: KARINGRIP

Åretvar1957.DenskickligebergsbestigarenYvonChouinardgilladeintedebergbultarsomfannspåmarknadenochhanköpteenlitensmedjaförattsmidabättrebultar.EfterdiverseturerblevChouinardEquipmentUSA:sledandeförsäljareavutrustningförbergsklättring.

Nuärdet2012ochChouinardärtillsammansmedsinhustruMalindaägaretillPatagoniamed1200anställdaochenomsättningpåöver400miljonerdollar.DetsenastebeslutetvarattbliförstiKalifornienattklassassom”benefitcorporation”,medmöjlighetförföretaghävdaattdeärenpositivkraftförmiljöochsamhälle.

YvonChouinardärganskakändochställerregelbundetuppiintervjuerförattberättaomsinfilosofi,somblandannatletttillatthanvaritmiljörådgivareåtbjässenWalmart.ArtiklarnaillustrerasoftaavChouinardpåsurfingbrädanellermedryggsäckblickandeutöverettbergsmassiv.

Annons
X

Patagoniaharvaritförstmedenradolikamaterialochgörstortnummeravhurallalediproduktionskedjankartläggsurmiljösynpunkt,Thefootprintchronicles.IsambandmedförraThanksgiving-helgengickföre-tagetutmedhelsidesannonsen:Köpintedenhärjackanförattdenstodförsåmycketresurs-slöseri.

Mensmakardetsåkostardet–prisernaärhögaochdenbusi-nesstermsomtastillisammanhangetlyderWTP,willingnesstopay.Alltsåattmanvändersigtillenpubliksomantingenhargottompengarellerärredoattbetalamerförandravärden.

FörnågraårsedanutkomChouinardmedbokenLetmypeoplegosurfingochnämnaskanattpersonalenpåPatagoniaharflextid,dagis,yogalokaleretcetera.

NyligengavhanutTheresponsiblecompanytillsammansmedVincentStanleysomärmarknadschefpåPatagonia.

–Jagvarmedochskrevdenhärbokenförattjagvillegefolkkoncisastegvisalösningarförattgöraföretaggrönare.

Annons
Annons
X

YvonChouinard,grundareavfirmanPatagonia.

Foto: KARINGRIP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X