Annons
X
Annons
X

Alliansensförslaghotardödatidskrifter

IförraåretsbudgetpropositiontyckteAlliansenattstödettillkulturtidskriftervaren”betydelsefullkulturpolitiskinsats”.Varförvillmannuiställetnästintillavskaffastödet,frågarettantalledamöteriKulturrådetsreferensgruppförkulturtidskrifter.

TidningshyllornariskerarattblitommaomAlliansensförslaggårigenomskriverdebattörerna.

TidningshyllornariskerarattblitommaomAlliansensförslaggårigenomskriverdebattörerna. Foto: HASSEHOLMBERG

KULTURDEBATT

Alliansensänkernästaårsstödtillkulturtidskrifterfrån19miljonertill4–enminskningmed79procent.Besparingenpå15miljonerärenstruntsummaienstatsbudget,menhandlaromlivellerdödfördetoffentligasamtal,värdigtettdemokratisktsamhälle,somkulturtidskrifternarepresenterar.Alliansensdråpslagkommersannoliktledatilldödenförenmajoritetavdenärmarehundratidskriftersomfårstatligtstöd.

Somfriståendeledamöter(viärintetjänstemänpåKulturrådet)ireferensgruppenförkulturtidskrifter,sombedömeransökningarochlämnarförslagtillKulturrådetsbeslutomstöd,harviunderdesenasteårenföljtochlästsamtligakulturtidskriftersomsöktstödviaKulturrådet.Därförkännervitillvilkenmångstämmighetderepresenterar.Härfinnslitteraturochpoesi,samtidskonst,musik,filmochscenkonstsåvälsomarkeologi,filosofi,psykoanalys,serierochreligion.Dessutombarnkultur,därOpsisKalopsisärenlångvarigmottagareavstöd.PopulärarkeologinskildrasinitieratavtidskriftenMedusa,religionensbetydelseisamtidaidédebattavJudiskkrönikaochSignum.ItidskriftenOperaochNutidamusiksåvälsomiSverigesäldstakonsttidskriftPalettenförsdiskussionersomdagstidningarnaskultursidorintelängretyckersighaplatsför.Idéerigränslandetmellankultur,politikochfilosofiharidecennierföttsochformuleratsibådeBang,FronesisochOrd&Bild.Förattintetalaomalladetidskriftersomärforumförnationellaminoriteterochspråk:romer,samerochmångafler.Alliansensförslagtystarfullständigtdennabreddochdjupiämnenochperspektivinompublicistik.

Viservilkenenormbetydelsedessaomkringhundratidskrifterharsomfri,innovativochkvalificeradmötesplatsmellanakademi,journalistikochkritik.Kulturtidskrifternaärintebaraenförmedlingslänkmellanforskningenpåuniversitetenochenbredareallmänhet.Deärdessutomplantskolaförungaförfattare,journalister,poeterochskribenter.

Annons
X

Kulturtidskrifternassituationbörocksåbetraktasiljusetavkrisenfördagspressenskultursidor.Närdebliralltfärreochmerlikriktadeblirkulturtidskrifternasbetydelsesombärareavidé-ochkulturdebattännustörre.Tidskrifternaärendelavettekosystemdärdebredaremediernasökerochfinneridéerochteman.

Alliansenstrypermedettpennstreckeninfrastrukturochettkretsloppsomunderåratalmödosamtbyggtsuppavprofessionellaredaktörer,skribenterochformgivare:livligaforafördebattochdiskussion.Detoffentligasamtalsomförsikulturtidskrifternaärlikaviktigtsompåandrakultursidor–ja,fleraavdemärisigkulturellainstitutionerochoumbärligadelaravkulturlivet.

Alliansenmenar,genommoderaternaskulturpolitiskatalespersonPerBill,attkulturtidskrifternasekonomikanlyftagenomdigitalisering.Tankenärtotaltverklighetsfrånvänd.IentiddärinteensNewYorkTimeslyckasfinansieraredaktionellkvalitetgenomintäkterpånätet–hurskasvenskakulturtidskrifterklaradet?DethandlarinteomklickmonstersomBuzzfeed.Dethandlaromtidskriftermedlångsammasamtalochinitieradedebatter.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Allianspartiernasagerandegårstickistävmedhurdesjälvauttrycktesigiregeringsställning.Iförraåretsproposition(2013/14:3)menadedendåvarandeAlliansregeringenatt”produktionsstödetärenbetydelsefullkulturpolitiskinsatsförattfrämjaenkulturelltvärdefullmångfaldiutbudetavkulturtidskrifter.”BakompropositionenstodJanBjörklund,somfortfarandelederdetFolkpartisompåtorsdagtänkerröstaförkulturtidskriftsdöden.

  ViställerfrågantillAlliansensledamöterikulturutskottetPerBill,CeciliaMagnusson,SailaQuicklund,PerLodenius,GustafHoffstedt,BengtEliassonochLars-AxelNordell:vadharförändratssedanBjörklundsproposition?Vadmotiverarettnästintillavskaffattidskriftsstöd?Varförutredsintekonsekvenserna?

  HenrikBerggren,författareochhistoriker

  CharlotteBydler,konsthistoriker

  TorbjörnElensky,författare

  LindaFagerström,konstkritikerochkonsthistoriker(nuvarandeordförandeireferensgruppen)

  HåkanForsell,historiker(tidigareordförandeireferensgruppen)

  RasmusFleischer,författareochhistoriker

  LenaGrönlund,bibliotekarieBibliotekHuddinge

  MagnusHalldin,friskribentochredaktör.

  GunillaKindstrand,chefredaktör(tidigareordförandeireferensgruppen)

  MalinKrutmeijer,kulturjournalist

  LawenMohtadi,författareochjournalist

  MalinPalmqvist,scenkonstkritikerochjournalist

  Annons
  Annons
  X

  TidningshyllornariskerarattblitommaomAlliansensförslaggårigenomskriverdebattörerna.

  Foto: HASSEHOLMBERG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X