Annons
X
Annons
X

AllasyrierfårstannaiSverige

Migrationsverketsnyarättsutlåtandeinnebärattallasyriersomsökerasylfårstanna.Menmyndighetenharintebedömtomdetråderinreväpnadkonfliktellerinte–förförstagångengerSverigenuuppehållstillståndenligtEuropakonventionenförmänskligarättigheter.

ItorsdagsskrevSvDattMigrationsverketvilkendagsomhelstfattarettnyttbeslutomrättslägetiSyriensomfårbetydelseförallasomsökerasylellerväntarpåbesked.Påfredagseftermiddagenblevrättsutlåtandetklart–MigrationsverketbedömerattsituationenärsåexceptionellattdetskullestridamotEuropakonventionenförmänskligarättigheterattskickatillbakanågon.

–Viharinteenstagitställningtillfråganomdetråderinreväpnadkonflikteftersomviharvaltattstannaviddetstarkareskyddet.SituationeniSyrienärextremtallvarlig,sägerMikaelRibbenvik,rättschefpåMigrationsverket.

Menunderfredagenförbereddeutredarepåmyndighetenbeslutitronomatträttsutlåtandetskullebliettannat.SvDharlästettinterntmejlskickatitorsdagstillanställdapåenavMigrationsverketstioenheter.DärstårattdettroligenkommerbeslutasattdetråderinreväpnadkonfliktihelaSyrien–trotsattbeskedetblevattskyddgesenligtEuropakonventionenförmänskligarättigheter.

Annons
X

–DetharskrivitsSyrien-beslututifrånandrabeskedheladagenefterchefsorder,sägerkällanpåMigrationsverket.

DetärförstagångensomSverigegeruppehållstillståndenligtEuropakonventionenförmänskligarättigheter.Desominteharindividuellaskälmennufårstannamedhänvisningtilldetgenerellavåldetfårtidsbegränsadeuppehållstillståndpåtreår.

–Menävendåskapermanentaövervägasförbarnochbarnfamiljer,sägerMikaelRibbenvik.

ISomaliaanserMigrationsverketattdetråderinreväpnadkonfliktihelalandetmedundantagförtvåregioner,vilketgörattmangerasylochpermanentauppehållstillståndtillallasomsöker.AnledningentillattMigrationsverketintegerallasyriersomsökerasylpermanentauppehållstillståndärattmanintetrorattdenhögakonfliktnivåsomärnukommervarabeständig.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X