Annons
X
Annons
X

Äldstabevisenförköttkonsumtionfunna

Deäldstabevisenförmänskligköttkonsumtionharhittats.EnskallbitfrånettbarnsomlevdeiTanzaniaför1,5miljonerårsedantyderpåattmänniskansförfäderbörjadeätaköttregelbundettidigareänmanhittillstrott.

Idennaskallbit,frånettbarniTanzania,harforskarefunnitbevispåattmänniskorätitköttifleramiljonerår.

Idennaskallbit,frånettbarniTanzania,harforskarefunnitbevispåattmänniskorätitköttifleramiljonerår. Foto: PLOSONE

DenuråldrigaskallbitenhittadesavettglobaltforskarteamiravinenOlduvaiiTanzania.Därharmantidigaregjortflerabetydandearkeologiskaupptäckter,varavettflertalförhistoriskamänniskorarter.

Skallfragmentetkommerenligtforskarnatroligtvisfrånettbarnsomvarknappttvåårgammalt.SkadorpåbenetsomvanligtvisuppkommervidenbristpåvitaminBgörattforskarnatrorattbarnetdogavsåkalladanemi,blodbrist,somisinturkanberopånäringsbrist.

EnsådanbristkanuppkommanärettbarnsdietplötsligtändrasochjustköttärenviktigkällatillB-vitamin.Forskarnasteoriärdärförattbarnetkanhadöttnärhanellerhonbörjadeätafastfödasomsaknadekött.Alternativtombarnetfortfarandeammades,attmammanledavnäringsbristtillföljdavenförlitenköttkonsumtion.

Annons
X

Atttidigahominider,ellermänniskoapor,åtköttharmansetttidigare.Däremotomdetvaritettregelbundetinslagikostenellerinteharmanintekunnatvisa.

Mennutyckerforskarnabakomdennyastudien,sompublicerasitidskriftenPlosOneochsomlettsavforskarevidComplutenseUniversityiMadrid,attmanfunnitstödförattköttätandetvarsåregelbundetattmanåtminstonekundedrabbasavanemiommanintefickisigtillräckligt.

Resultatenantyderatttidigamänniskorvarjägareochhadeen”fysiologisomanpassatstillenregelbundetköttkonsumtion”åtminstoneför1,5miljonerårsedan,sammanfattarde.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Idennaskallbit,frånettbarniTanzania,harforskarefunnitbevispåattmänniskorätitköttifleramiljonerår.

  Foto: PLOSONE Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X