Annons
X
Annons
X

Advokatkrävernyrättegång

NyhetenomattdomareniPirateBay-rättegångenkanmisstänkasvarajävigfårTPB:sadvokaterattregeraskarpt. –Jagkommerkrävaatthovrättenundanröjertingsrättensdom,sägerPeterAlthin,somföreträderTPB:sPeterSunde.

Foto: SCANPIXARKIV

Läsflerartiklaromkravetpånyrättegång:

FöradvokaternatilldeanklagadeiPirateBay-måletkomnyhetenomdomarensmisstänktajävsituationsomenöverraskning.

–Jagäroerhörtförvånad,förattintesägaförskräckt,sägeradvokatPeterAlthintillSvD.se.

Annons
X

Attdenfällandedomenskaöverklagasharståttklartsedanlänge.MedanledningavjävsituationenkommeradvokatAlthinbytautsittförstahandsyrkandegällandeöverklaganförsinklientPeterSundesdel.

–Föreyrkandetomfrikännandedomochbefrielsefrånskadeståndsskyldighetenkommerviattkrävaatthovrättenundanröjertingsrättensdomochbegäratttingsrättentaromrättegången,sägerhantillSvD.se.

Redanförerättegångenaktualiseradesjävsfrågannärenavdeursprungliganämndemännenvidrättegången,entonsättare,ficklämnasittuppdrageftersomhanbedömdessomjävig.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Särkskiltmeddenbakgrundengördetmigförskräcktattdomarenvilleförsättasigiensituationsomdenhär,därkopplingenkanvaraägnadattrubbahansförtroende.

  Hurkandetkommasigattniintevisste?

  –Jagutgårifrånlagstiftningen,därdettillkommerdomarenattsjälvprövadethär.Jagharingenmöjlighetattkontrolleraallahanskompliceradeinblandningar,sägerPeterAlthin.

  –Dethärärenfarssombarafortsätter,sägerdenpiratdömdePeterSundetillTT.

  Menhanärkluveninförtankenpåatträttegångenitingsrättenskulletasom.

  –Detärjobbigtattbehövataomden.Vivillklaraavdethärmåletsåfortsommöjligt.Menvivillsamtidigtattdetskagårätttillsådåmåstemanegentligentaomdenförattdetskakännaskorrekt,sägerSunde

  Sundeärocksåförvånadöverattdomareninteberättatomsittmedlemskapideaktuellaföreningarna.

  –Detäroerhörtmärkligt.Särskiltefterattvigjordehonomuppmärksampåattdetfannsjäviganämndemänochatthankvittadeutenavdem.

  Hanharjuförsöktframställadetsomatthanställdefråganomdet,mendetgjordehanförstefterattviuppmärksammathonompådet,sägerSunde.

  –Dåbordehanjuinsettatthansjälvocksåärienjävssituation.

  AdvokatOlaSalomonssonsomföreträderGottfridSvartholmWargharintebestämtsigförhurhanskaagera,menpoängterarävenhansituationendärennämndemanjävadesut.

  –Fråganomjävärsåcentralocheftersomdetuppstodenannanjävsituationsåkännsdettafel.

  –Detkännsolyckligtatthanintesjälvtaravståndfrånettsådanthärmål,sägerOlaSalomonssontillSvD.se.

  Hanreagerarävenpåskiv-ochfilmbolagenstystnad.

  –TydligenärTomasNorström,HenrikPontén,PeterDanowskyochMoniqueWadstedmedlemmarisammaförening.Ingenavdemharnämntdetta.Dekanskeintehartycktattdetfunnitsskälmendetkännsliteöverraskande.

  AdvokatJonasNilssonvillavvaktaochundersökasakeninnanhanfattarbeslutomattgåvidareellerinte.

  –Skulledomarenvaramedienstyrelsedärmanistadgarnaharsynpunkterpåupphovsrättellerfildelningfårmanseallvarligtpådetta.Detharbetydelseomföreningenharenståndpunktsomharbetydelsefördetmåletharhandlatom.

  FöljSvD.seomintegritetsfrågor

  twitter.com
  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIXARKIV Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X