Annons
X
Annons
X

18-åringensmammahoppadespåförändring

Den18-årigemansommisstänkshaskjutiten17-årigflickaiSollentunaimåndagsharettbrokigtförlutet.Försenastettparårsedanhoppadeshansmammapåenvändning.”Jagserettlitetljusitunnelnförmigochminson”,skrevhonpåFacebook.

SkottlossningiSollentunapåmåndagen.

SkottlossningiSollentunapåmåndagen. Foto: LARSPEHRSON

Framtidenförden17-årigaflickasomskötsienlägenhetpåMalmvägeniSollentunaimåndagsärfortfarandeosäker.Enligtpolisenärhennestillståndkritiskt.

–Jagharintefåttnågotnyttbeskedfrånsjukhusetsåjagförutsätterattlägetärdetsamma,sägerJanJonasson,informationsansvarighospoliseniNorrort.

Den18-årigemansomgrepsintelångtifrånplatsensitteranhållen,påsannolikaskälmisstänktförmordförsök.Senastimorgonskaåklagarentaställningtillomhanskabegärashäktad.

Annons
X

–Deskahållaförhörmedhonomsenareidagellerikväll.Detblirnogettganskalångtförhör,sådåfårjagtadelavdetundermorgondagenochbestämmahurjagskagöra,sägeråklagareRobertNäppi.

Påtisdagen,dagenefterskjutningen,varstämningdämpadblandboendeiområdet.Mångahadeantingenhörtellersettnågotavhändelsenochpolisensutredareknackadedörrhosgrannarnaförattsamlainderasupplysningar.

Lägenhetendärflickanskötsharenklisterlapppådörrensomlåtervetaattenutredningpågår.Enligtnamnskyltenpåbrevinkastettillhörlägenheten18-åringensmor.Ommammanbefannsigidenvidtidenfördådetfinnsdetdockingauppgifterom.Detendapolisenhittillssagtärattytterligaretrepersonertogsintillförhör,menattingenytterligaregripitsförinblandningiskjutningen.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Denmisstänktegärningsmannenärkändavpolisensedantidigare.Hanharblandannatdömtstillungdomsvårdförnarkotikabrott2010ochtillungdomstjänstförövergreppsirättssaksammaårefteratthanslagitenkillesomgjortenpolisanmälan.

  Att18-åringenhaftettstökigtförflutetkantolkasocksåommanläsermammansFacebooksida.Desenasteårenharhongjortflerauppdateringaromsonenochhurhonhoppasattdeskatasigigenomensvårsituationtillsammans.

  ”Jagserenlitenljusningimittochminsonsliv,förändringarnaochansträngningarnaförminsonmåstefortsättadagfördag.Jagärgladattjagflyttarförattstegförstegbörjaettnyttlivmedminson”,skrevhoniapril2010.

  Enmånadtidigaregladdehonsigåtattsonenskullefåhjälp.

  ”Äntligenärminsoniprofessionellahänder,vilkakanhjälpahonom.Detärintelätt,menvimåstefortsättakämpaförvadsomärvårtochdetviälskar.”

  Annons
  Annons
  X

  SkottlossningiSollentunapåmåndagen.

  Foto: LARSPEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X